1 – Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong – Tài liệu text

Bài viết 1 – Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong – Tài liệu text thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu 1 – Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong – Tài liệu text trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “1 – Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong – Tài liệu text”

Đánh giá về 1 – Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong – Tài liệu text


Xem nhanh
Giới thiệu về tổ chức công tác kế toán
ACMAN - Nghề kế toán chuyên nghiệp là kênh cung cấp các khóa học Online về kỹ năng và nghiệp vụ kế toán được xây dựng và phát triển bởi Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ ACMAN
Xem thêm tại: https://www.acman.vn
Tham gia Group hỗ trợ Quyết toán thuế: https://bitlylink.com/1VpMr
Khóa đào tạo Tổ chức công tác kế toán: https://bitlylink.com/FZx7u
Khóa đào tạo Kỹ năng quyết toán thuế GTGT: https://bitlylink.com/Efiid
Khóa đào tạo Kỹ năng quyết toán thuế TNDN: https://bitlylink.com/gxlsn
Khóa đào tạo kỹ năng quyết toán thuế TNCN: https://bitlylink.com/DkkcA
Hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo tài chính, quyết toán thuế: https://bitlylink.com/eJRIW

Luận văn tốt nghiệp

Theo uỷ ban thực hành Kiểm toán Quốc tế (International Auditing

Practices Committee) thì: “Một hệ thống kế toán là hàng loạt những loại các nhiệm

vụ ở một công ty mà nhờ hệ thống này các nghiệp vụ được xử lý như một

phương tiện duy trì các ghi chép tài chính”.

Khi định nghĩa về Kế toán, Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) cho rằng:

“Kế toán là nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp một cách riêng có bằng

những khoản tiền, các nghiệp vụ và các sự kiện mà chúng có ít nhất một phần

tính chất tài chính và trình bày kết quả của nó”.

Trong điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành theo QĐ số 25HĐBT(nay là chính phủ) cũng có khẳng định: “Kế toán là công cụ quan trọng để

tính toán, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành quản lý các vận hành, tính toán

kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn nhằm bảo vệ chủ

động trong sản xuất, kinh doanh và chủ động tài chính cho tổ chức, xí

nghiệp…”.

Trong luật kế toán có nêu: “Kế toán là việc thu thập xử lý, kiểm tra, phân

tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức tổng giá trị, hiện vật và

thời gian lao động”.

Các khái niệm kế toán nêu trên cho ta thấy được những nhận thức, quan

niệm về kế toán ở những phạm vi, góc độ khác nhau nhưng gắn liền kế toán với

công việc phục vụ cho công tác quản lý. Do vậy, kế toán là công cụ không thể

thiếu được trong hệ công cụ quản lý kinh tế, kế toán là khoa học thu nhận, xử lý

và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản và sự vận động của của cải/tài sản, các hoạt

động kinh tế tài chính trong các đơn vị, nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt

Mọi Người Xem :   Từ Điển - Từ ăn có ý nghĩa gì

động kinh tế, tài chính của đơn vị.

1.1.2 Vai trò của Kế toán tài chính trong công tác quản lí.

Mục đích của kế toán tài chính là thu thập xử lý, cung cấp thông tin cần

thiết cho các đối tượng sử dụng khác nhéu với mục đích khác nhéu để ra được

các quyết định quản lý phù hợp. Qua đó nói lên vai trò quan trọng của kế toán

tài chính trong công tác quản lý vi mô và vĩ mô của nhà nước. chi tiết như sau:

Nguyễn Ngọc Bách

4

K43/21.10

Luận văn tốt nghiệp

danh mục cuối cùng của kế toán tài chính là hệ thống báo cáo tài chính,

trong đó chứa đựng những thông tin cần thiết cho các đối tượng dùng đề ra

được các quyết định quản lý phù hợp với mục đích dùng thông tin của mình.

Các đối tượng dùng thông tin do kế toán tài chính xử lý, tổng hợp cung

cấp có khả năng chia thành:

– Các nhà quản lý công ty.

– Những đối tượng có lợi ích trực tiếp.

– Những đối tượng có lợi ích gián tiếp.

Các nhà quản lý Doanh nghiệp: Chủ Doanh nghiệp, Ban giám đốc, Hội

đồng quản trị, trong quá trình ra quyết định quản lý họ sẽ nghiên cứu những

thông tin trình bày trên các báo cáo kế toán để tìm ra những câu trả lời cho

những câu hỏi khác nhéu:

– năng lực sản xuất của đơn vị như thế nào?

– Đơn vị SXKD có lãi hay không?

– Tình hình công nợ và có khả năng thanh toán công nợ?

– Hàng tồn kho nhiều hay ít?

– Quy mô sản xuất nên thu hẹp hay mở rộng?

– Có nên chuyển hướng kinh doanh hay không?

– có khả năng tăng giá trị sản phẩm hay sản xuất giới thiệu danh mục mới

hay không?

…….

Như vậy, thông qua các thông tin trên báo cáo tài chính cung cấp, các nhà

quản lý công ty biết được tình hình sử dụng các loại của cải/tài sản, lao động vật

tư tiền vốn, tình hình chi phí và kết quả vận hành SXKD… nhằm đáp ứng cho

việc điều hành, quản lý kịp thời cũng như việc phân tích, đánh giá tình hình, kết

quả hoạt động SXKD, tính hiệu quả, đúng đắn của những giải pháp quản lý đó

đề ra và thực hiện trong quy trình SXKD… nhằm phục vụ cho việc điều hành,

quản lý kịp thời tương đương việc phân tích, đánh giá tình hình kết quả hoạt động

sản xuất kinh doanh cúa Doanh nghiệp từ đó mà đề ra các biện pháp, quyết liệt

phù hợp về phương hướng phát triển cúa Doanh nghiệp.

Nguyễn Ngọc Bách

5

K43/21.10

Luận văn tốt nghiệp

Những đối tượng có lợi ích trực tiếp đối với thông tin do kế toán cung cấp

là các chủ đầu tư, chủ nợ, các cổ đông, những đối tác liên doanh. Căn cứ vào

thông tin kế toán của công ty họ có thể ra được những quyết liệt đầu tư,

cho vay, góp vốn nhiều hay ít, đầu tư vào lĩnh vực nghành nghề nào, chính sách

đầu tư ra sao?… Các chủ nợ cũng ra được các quyết định cho vay phù hợp với

đặc điểm, tình hình và sự phát triển của công ty thông qua các thông tin

trên báo cáo kế toán của công ty, họ quyết liệt cho vay thường xuyên hay ít,vay

với điều kiện lãi suất như thế nào, các chủ hàng có bán hàng cho công ty

theo phương thức trả chậm hay không?

Những đối tượng có lợi ích gián tiếp tới thông tin kế toán, đó là các cơ

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa tranh cá chép may mắn khi trang trí trong nhà

quan quản lý chức năng: Thuế, tài chính, thống kê… Chính phủ…các bộ phận

quản lý chức năng của nhà nước dựa vào thông tin do kế toán tài chính cung cấp

để kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của các công ty để kiểm tra việc

chấp hành, thực hiện các chính sách, chế độ về quản lý kinh tế tài chính, để quản

lý và điều hành thống nhất toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Cũng trên cơ sở các

thông tin kế toán tài chính của các công ty mà các cơ quan quản lý chức

năng, các bộ phận ban hành chính sách, chế độ tổng hợp thống kê hoàn thiện

các chính sách chế độ quản lý hiện hành và đề ra những chính sách, chế độ thích

hợp nhằm thực hiện các kế hoạch đường lối phát triển nhénh chóng và toàn diện

nền kinh tế quốc dân.

1.1.3 Nhiệm vụ của Kế toán tài chính công ty

Điều 5 Luật kế toán quy định các nhiệm vụ của kế toán bao gồm:

– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công

việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

– Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính các nghĩa vụ thu, nộp thanh

toán nợ, kiểm tra việc quản lý, dùng của cải/tài sản và nguồn hình thành tài

sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế

toán.

Nguyễn Ngọc Bách

6

K43/21.10

Luận văn tốt nghiệp

– Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục

vụ bắt buộc quản trị và quyết liệt kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

– Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các nghiệp vụ quy định cho kế toán nói chung, kế toán tài

chính công ty xác định các nhiệm vụ chi tiết phù hợp với chức năng. Yêu

cầu của kế toán tài chính trong công ty.

1.1.4 yêu cầu của Kế toán tài chính công ty

Để phát huy vai trò quan trọng trong công tác quản lý, cung cấp thông tin

hữu ích cho các đối tượng sử dụng, kế toán phải đảm bảo được những bắt buộc

quy định tại điều 6 Luật Kế toán, gồm 6 yêu cầu sau:

– Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế tài chính nảy sinh vào chứng từ kế

toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.

– Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán.

– Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.

– Phản ánh trung thực hiện trạng bản chất sự việc nội dung và tổng giá trị của

nghiệp vụ kinh tế tài chính.

– Thông tin, số liệu kế toán phải liên tục.

– Phân loại sắp xếp thông tin số liệu kế toán theo trình tự, hệ thống.

Nội dung của Điều 6 Luật kế toán cũng thể hiện về các yêu cầu cơ bản của

kế toán quy định tại CMKTVN số 01 “ Chuẩn mực chung” đó là: Trung thực;

khách quan; đầy đủ; kịp thời; dễ hiểu và có khả năng so sánh được.

1.2 Nguyên tắc, nội dung tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp.

1.2.1 Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán.

Để phát huy chức năng và vai trò quan trọng trong công tác quản lý hoạt

động SXKD của các Doanh nghiệp, đòi hỏi phải tổ chức công tác Kế toán tài

chính khoa học, hợp lý nhằm cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ và

trung thực, đáp ứng bắt buộc của cơ chế quản lý nền kinh tế thị trường, định

Mọi Người Xem :   Nước ion kiềm là gì? Tất cả thông tin về loại nước hữu ích này

hướng XHCN.

Nguyễn Ngọc Bách

7

K43/21.10

Luận văn tốt nghiệp

Để phù hợp và phục vụ các bắt buộc của cơ chế quản lý trong nền kinh tế

thị trường định hướng XHCN đòi hỏi việc tổ chức công tác kế toán trong các

công ty phải tuân theo những nguyên tắc sau:

– Tổ chức công tác kế toán tài chính phải đúng những quy định trong Luật

kế toán và Chuẩn mực kế toán.

– Tổ chức công tác kế toán tài chính phải phù hợp với các chế độ chính sách

thể lệ văn bản pháp quy về kế toán do Nhà nước ban hành.

– Tổ chức công tác kế toán tài chính phải phù hợp với đặc điểm vận hành

SXKD, hoạt động quản lý, quy mô và địa bàn hoạt động của doanh

nghiệp.

– Tổ chức công tác kế toán tài chính phải phù hợp yêu cầu và trình độ

nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế toán.

– Tổ chức công tác kế toán tài chính phải đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ, tiết

kiệm và hiệu quả.

Những nguyên tắc trên phải thực hiện một cách đồng bộ mới có khả năng tổ chức

thực hiện tốt và đầy đủ các nội dung tổ chức công tác kế toán tài chính trong

công ty.

1.2.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán trong công ty.

Tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là điều kiện cần thiết để thực

hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò của kế toán, đảm bảo được chất lượng và

hiệu quả của công tác kế toán ở tổ chức. Tổ chức công tác kế toán là việc tổ chức

một hệ thống các yếu tố cấu thành trong công tác kế toán và việc xác định mối

quan hệ giữa các yếu tố đó để phát huy đầy đủ các chức năng của từng yếu tố

trong hệ thống đó sao cho công tác kế toán được thực hiện với hiệu quả cao nhất.

Thực chất của việc tổ chức công tác kế toán tài chính trong các doanh

nghiệp là việc tổ chức thực hiện ghi chép, phân loại tổng hợp các nghiệp vụ kinh

tế nảy sinh theo những nội dung công tác kế toán bằng phương pháp khoa học

của kế toán, phù hợp với chính sách chế độ quản lý kinh tế quy định, phù hợp

với đặc điểm tình hình chi tiết của Doanh nghiệp để phát huy chức năng, vai trò

quan trọng của kế toán trong quản lý vĩ mô và vi mô nền kinh tế.

Nguyễn Ngọc Bách

8

K43/21.10Các câu hỏi về ý nghĩa yêu cầu của việc tổ chức công tác kế toán


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa yêu cầu của việc tổ chức công tác kế toán hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa yêu cầu của việc tổ chức công tác kế toán ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa yêu cầu của việc tổ chức công tác kế toán Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa yêu cầu của việc tổ chức công tác kế toán rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa yêu cầu của việc tổ chức công tác kế toán


Các hình ảnh về ý nghĩa yêu cầu của việc tổ chức công tác kế toán đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm kiến thức về ý nghĩa yêu cầu của việc tổ chức công tác kế toán tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm thông tin chi tiết về ý nghĩa yêu cầu của việc tổ chức công tác kế toán từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author