BẢN CHẤT CON NGƯỜI

Triết học Mác đã kế thừa quan niệm về con người trong lịch sử triết học. Với triết học Mác – Lênin, lần đầu tiên vấn đề con người được giải quyết một cách đúng đắn trên quan điểm biên chứng duy vật. Theo Các, con người là một sinh vật có tính xã hội ở trình độ cao nhất của giới tự nhiên và lịch sử xã hội, là chủ thể của lịch sử, sáng tạo nên tất cả thành tựu của văn minh và văn hóa.
Mọi Người Xem :   Cho thuê đồ hơi chơi Team building bao CHẤT bao RẺ

1. Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật và mặt xã hội

– Con người vừa là một thực thể tự nhiên, là sản phẩm của tự nhiên, nhưng là sản phẩm cao nhất của tự nhiên. Vừa là sản phẩm, vừa là chủ thể của tự nhiên. – Là một thực thể tự nhiên, con người cũng có như động vật khác như nhu cầu về sinh lí và cũng có các hoạt động bản năng: đói phải ăn, khát phải uống… Như vậy, con người là một sinh vật có đầy đủ bản tính sinh vật. – Mặt tự nhiên và măt xã hội thống nhất trong con người. Mặt tự nhiên là “ nền” cho con người, mặt xã hội nâng mặt tự nhiên của con người lên trên động vật. Con người khác động vật ở chỗ có tư duy và hoạt động có mục đích. Theo Mác mặt xã hội của con người có điểm nổi bật hơn hẳn và phân biệt với động vật là con người có hoạt động lao động sản xuất vật chất. Quá trình lao động sản xuất con người sản xuất ra của cải vật chất phục vụ cho cuộc sống của mình. Lao động là yếu tố hình thành bản chất xã hội và nhân cách ở con người. – Là sự thống nhất giữa tự nhiên và xã hội nên ở con người luôn chịu sự chi phối của ba hệ thống quy luật: hệ thống quy luật tự nhiên, hệ thống quy luật tâm lí ý thức và hệ thống quy luật xã hội. Tóm lại, con người là một chỉnh thể thống nhất giữa mặt tự nhiên và mặt xã hội. Hai mặt này vừa đối lập nhau, vừa quy định ràng buộc và làm tiền đề cho nhau, trong đó mặt tự nhiên quyết định sự tồn tại của con người, còn mặt xã hội quyết định bản chất con người.Xem thêm:
Mọi Người Xem :   Bệnh Nước Ăn Chân: Nguyên Nhân, Dấu Hiệu Và Điều Trị - Thuốc dân tộc

2. Bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội

– Bản chất con người được quy định bởi tất cả các mối quan hệ xã hội, tức là bị quy định giữa mối quan hệ giữa người với người. – Bản chất con người phải đặt tổng quan hệ cộng đồng với cá nhân. Con người hòa nhập vào cộng đồng củng cố thêm sự phong phú và thể hiện bản sắc cá nhân. – Bản chất con người vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính thời đại. Luận đề khẳng định bản chất con người của Mác không phủ nhận mặt tự nhiên của con người mà muốn nhấn mạnh sự khác biệt của con người và loài vật.

3. Con người là chủ thể và là sản phẩm của lịch sử

 Không có thế giới tự nhiên, không có lịch sử xã hội thì không tồn tại con người. Bởi vậy, con người là sản phẩm của lịch sử, của sự tiến hoá lâu dài của giới hữu sinh. Song, điều quan trọng hơn cả là, con người luôn luôn là chủ thể của lịch sử – xã hội.  Với tư cách là thực thể xã hội, con người hoạt động thực tiễn, tác động vào tự nhiên, cải biến giới tự nhiên, đồng thời thúc đẩy sự vận động, phát triển của lịch sử xã hội.  Trong quá trình cải biến giới tự nhiên, con người cũng làm nên lịch sử của chính mình. Con người là sản phẩm của lịch sử, đồng thời là chủ thể sáng tạo ra lịch sử của chính bản thân con người. Bản chất của con người không phải là một hệ thống đóng kín, mà là hệ thống mở, tương ứng với điều kiện tồn tại của con người.Xem thêm:

Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN

– Giải thích một cách khoa học các vấn đề của con người từ cả hai phương diện tự nhiên và xã hội, trong đó phương diện xã hội có vai trò quyết định tới bản chất của con người. – Động lực cơ bản của sự tiến bộ và sự phát triển của xã hội chính là năng lực sáng tạo lịch sử của con người, vì con người chính là phát huy nguồn động lực quan trọng thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của xã hội. – Sự nghiệp giải phóng con người, nhằm phát huy khả năng sáng tạo lịch sử của nó phải là hướng vào sự nghiệp giải phóng những quan hệ kinh tế – xã hội.  Phương pháp luận trong triết học Mác – Lênin giữ vai trò định hướng cho con người trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Đồng thời phát triển thế giới quan của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng trong lịch sử.
Mọi Người Xem :   Hình xăm đồng hồ cát có gì độc đáo - bạn có biết