Hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013

Bài viết Hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013”

Đánh giá về Hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013


Xem nhanh

Hoàn cảnh ra đời của Hiến pháp 2013? Nội dung của Hiến pháp 2013? Tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bản của bản Hiến pháp năm 2013?

Hiến pháp giữ vị trí pháp lý với tính chất là luật cơ bản của nhà nước và của xã hội, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Ở bất cứ quốc gia nào, Hiến pháp là biểu tượng của nên dân chủ, là giới hạn của quyền lực nhà nước, là cơ sở pháp lý bảo đảm các quyền tự do cá nhân. Vậy ở Việt Nam Hiến pháp được thể hiện như thế nào. Bài viết sẽ làm rõ hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bản của Hiến pháp hiện hành (Hiến pháp 2013).

1. Hoàn cảnh ra đời của Hiến pháp 2013:

Trên cơ sở Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa năm 1991 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với kết quả tổng kết thực tiễn qua 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; nhằm thể chế hóa đầy đủ hơn, sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đề cao chủ quyền nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Ngày 6/8/2011, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 06/2011/QH13 thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gồm 30 thành viên, do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch Ủy ban. Sau thời gian 9 tháng (từ tháng 1 đến tháng 9/2013) triển khai lấy ý kiến góp ý của nhân dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Hiến pháp năm 2013. Ngày 8/12/2013, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Hiến pháp. Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Đây là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của nước ta thời kỳ mới, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt Nam.

2. Nội dung của Hiến pháp 2013:

Hiến pháp năm 2013 gồm Lời nói đầu, 11 chương, 120 điều. So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 giảm 1 chương, 27 điều, trong đó có 12 điều mới; giữ nguyên 7 điều và sửa đổi, bổ sung 101 điều còn lại.

Lời nói đầu của Hiến pháp được xây dựng trên cơ sở chắt lọc, lựa chọn ý tứ, từ ngữ để nêu bật được một cách ngắn gọn, súc tích tinh thần, nội dung của Hiến pháp, phản ánh được lịch sử hào hùng của dân tộc, thể hiện rõ mục tiêu dân chủ và khẳng định chủ quyền của nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chương I: Chế độ chính trị, gồm 13 điều (từ Điều 1 đến Điều 13). So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp 2013 có những điểm mới cơ bản sau:

– Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định những giá trị nền tảng và mục tiêu cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời khẳng định rõ hơn chủ quyền nhân dân, với chế độ bầu cử dân chủ, quyền cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, cũng như cơ chế không chỉ phân công, phối hợp mà còn kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước.

Mọi Người Xem :   Tiết lộ cảm xúc qua ngón tay đeo nhẫn

– Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; đồng thời bổ sung trách nhiệm của Đảng trước nhân dân.

– Điều 9 liệt kê đầy đủ các tổ chức chính trị – xã hội đồng thời bổ sung thêm vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt nam.

– Tiếp tục khẳng định chủ quyền quốc gia và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tất cả các nước trên thế giới.

Xem thêm: Nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp năm 2013

– Kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1946, Điều 13 Chương này quy định về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, ngày Quốc khánh và Thủ đô chứ không để một chương riêng như Hiến pháp 1992.

Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, gồm 36 điều (từ điều 14 đến điều 49), được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và bố cục lại Chương V của Hiến pháp năm 1992, đồng thời chuyển các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân tại các chương khác của Hiến pháp 92 về Chương này. Sự thay đổi về tên gọi và bố cục này nhằm khẳng định giá trị, vai trò quan trọng của quyền con người, quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp, thể hiện nhất quán đường lối của đảng và Nhà nước ta trong việc công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Hiến pháp năm 2013 bổ sung một số quyền mới là quyền sống; quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác; quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư; quyền được đảm bảo an sinh xã hội; quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, tham gia vào đời sống văn hoá, sử dụng các cơ sở văn hoá; quyền xác định dân tộc, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp; quyền được sống trong môi trường trong lành.

Bên cạnh đó, Hiến pháp 2013 quy định rõ quyền nào là quyền con người, quyền nào là quyền công dân và quy định chương này theo thứ tự: đầu tiên là các nguyên tắc hiến định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tiếp đến là các quyền dân sự, chính trị, sau đó đến các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội và cuối cùng là các nghĩa vụ của cá nhân, công dân. Điều này có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về nhận thức lý luận và giá trị thực tiễ khi không đồng nhất quyền con người với quyền công dân.

Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và mội trường, gồm 19 điều (từ điều 50 đến điều 68), được xây dựng trên cơ sở lồng ghép chương II và Chương III của Hiến pháp năm 1992 nhằm thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định chính sách phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng không liệt kê các thành phần kinh tế; vẫn ghi nhận kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo nhưng không còn quy định: được củng cố và phát triển.

Hiến pháp năm 2013 bổ sung một điều quan trọng về chính sách tài chính công (điều 55) nhằm khẳng định vai trò của tài chính công, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức sử dụng tài chính công và cơ sở hiến định cho việc thiết lập kỷ luật tài chính.

Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc, gồm 5 điều (từ điều 64 đến điều 68), được xây dựng trệ cơ sở giữ nội dung và bố cục của Chương IV Hiến pháp năm 1992, xác định bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, phải được thể hiện trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Xem thêm: Công dân là gì? Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp?

Chương V: Quốc hội, gồm 17 điều (từ điều 69 đến điều 85). Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cơ bản giữ như quy định của Hiến pháp năm 1992; đồng thời có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với chức năng của cơ quan thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và mối quan hệ giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hiến phải 2013 đã bổ sung thẩm quyền của Quốc hội liên quan đến thành lập hai cơ quan mới là Hội đồng bầu cử và Kiểm toán nhà nước. Liên quan đến cơ quan thường trực của Quốc hội, Hiến pháp 2013 quy định bổ sung một số thẩm quyền quan trọng cho Ủy ban thường vụ Quốc hội như “phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”,…

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa hoa đồng tiền 20/ 11 là gì?Hoa đồng tiền hợp với tuổi nào ?

Chương VI: Chủ tịch nước, gồm 8 điều (từ điều 86 đến điều 93), tiếp tục giữa các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vị trí, vai trò của Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội, đối ngoại, bổ sung để làm rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong mối quan hệ với cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hiến pháp 2013 cũng quy định rõ hơn vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân chủ Chủ tịch nước.

Chương VII: Chính phủ, gồm 8 điều (từ điều 94 đến điều 101). Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến của nước ta, Hiến pháp 2013 chính thức khẳng định: Chính phủ “là cơ quan…thực hiện quyền hành pháp”. Điều này thể hiện mong  muốn thực hiện nguyên tắc phân công quyền lực nhà nước giữa các cơ quan nhà nước, nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên tắc tập quyền xã hội chủ nghĩa với đặc điểm về vị trí tối cao và quyền giám sát tối cao của Quốc hội trong mối quan hệ với các cơ quan nhà nước khác, trong đó có Chính phủ.

Chương VIII: Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, gồm 8 điều (từ điều 102 đến điều 109), được đổi vị trí từ Chương X “Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân” của Hiến pháp năm 1992. Chương này được thể hiện logic, chặt chẽ, đi từ vị trí, vai trò, nguyên tắc tổ chức và hoạt động đến tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

Chương IX: Chính quyền địa phương, gồm 7 điều (từ điều 110 đến điều 116), được xây dựng trên cơ sở đổi tên Chương IX của Hiến pháp năm 1992 và quy định một cách tổng quát về phân chia đơn vị hành chính, còn những vấn đề về tổ chức, thẩm quyền của từng cấp chính quyền địa phương sẽ do luật định.
Chương X: Hội đồng bầu cử Quốc gia, Kiểm toán nhà nước, gồm 2 điều (từ điều 117 đến điều 118), bổ sung 2 thiết chế hiến định độc lập gồm Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước để làm rõ hơn quyền làm chủ của nhân dân, cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực, hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền XHCN.

Chương XI: Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp, gồm 2 điều (từ điều 119 đến điều 120), tiếp tục khẳng định Hiến pháp là luật cơ bản của nước CHXHCN Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất, mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp; đồng thời bổ sung và quy định rõ mọi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý; quy định trách nhiệm của Quốc hội và các cơ quan nhà nước cũng như toàn dân trong việc bảo vệ Hiến pháp.

Xem thêm: Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thực hiện pháp luật

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

Chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.248 bài viết

Tư vấn luật qua Email
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Hiến pháp là gì? Vai trò của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật? Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật? Ý nghĩa của Hiến pháp?

Giải pháp hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm? Hoàn thiện các văn bản pháp luật khác về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự?

Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất? Kiến nghị giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động thế chấp quyền sử dụng đất?

Lợi ích của việc hoàn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan? Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan?

Định hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng vô hiệu? Một số kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về hợp đồng vô hiệu?

Những định hướng cơ bản trong việc hoàn thiện pháp luật cho vay ngang hàng P2P lending ở Việt Nam? Một số kiến nghị trong việc hoàn thiện pháp luật cho vay ngang hàng P2P lending ở Việt Nam?

Phân tích các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chính sách và pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở?

Các giải pháp nâng cao việc thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số? Các giải pháp cần được thực hiện đồng bộ trên cả nước.

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 837/VPCP-KGVX báo cáo tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2008-2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tìm hiểu khái quát về Châu Mĩ? Thuật ngữ tiếng Anh? Khái quát về đặc điểm địa hình Nam Mĩ? Khái quát về đặc điểm địa hình Bắc Mĩ? So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?

Nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh? Thuật ngữ tiếng Anh? Liên hệ bản thân học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh?

Chân lý là gì? Chân lý tiếng Anh là gì? Tính chất của chân lý? Vai trò của chân lý đối với thực tiễn? Các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin?

Phiếu yêu cầu công chứng là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Mẫu phiếu mới nhất? Hướng dẫn viết phiếu? Quy trình công chứng hợp đồng?

Xác định các hành vi xâm phạm mồ mả? Thuật ngữ tiếng Anh? Hành vi xâm phạm tro cốt, hài cốt? Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo BLHS?

Mẫu đơn gồm những nội dung gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Mẫu Đơn được dùng phổ biến nhất? Hướng dẫn viết Đơn? Nội dung cần lưu ý đối với cán bộ, công chức, viên chức?

Giờ làm việc của Bảo hiểm xã hội? Các thuật ngữ tiếng Anh? Bảo hiểm xã hội có làm việc thứ 7 không? Các cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội? Một số lưu ý khi đến các cơ quan Bảo hiểm xã hội?

Chỉ mua đất khi có Sổ đỏ? Không trả hết tiền khi chưa sang tên Sổ đỏ xong? Kiểm tra Sổ đỏ giả, quy hoạch, thế chấp, đất bán cho nhiều người? Cách đặt cọc đúng Luật? Cẩn trọng khi giá đất rẻ bất ngờ? Không mua bán nhà đất bằng giấy viết tay? Không chuyển nhượng nhà đất bằng vi bằng? Phải biết cách thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng? Thuê người am hiểu pháp luật đất đai để tư vấn?

Đảng viên dự bị là gì? Thuật ngữ tiếng Anh? Mẫu bản nhận xét? Bản nhận Đảng viên dự bị là gì? Cách viết mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị?

Kiểm tra là gì? Kiểm tra tiếng Anhh là gì? Vai trò của kiểm tra trong quản lý nhà nước? Ý nghĩa của kiểm tra đối với quản lý nhà nước?

Quản lý thông tin doanh nghiệp (EIM) là gì? Tại sao doanh nghiệp cần công cụ quản lý thông tin doanh nghiệp? Các lợi ích của khả năng EIM là gì? Ưu điểm của quản lý thông tin doanh nghiệp? Nhược điểm của quản lý thông tin doanh nghiệp?

Vụ Chính sách thuế là gì? Chức năng của Vụ Chính sách thuế? Nhiệm vụ của Vụ Chính sách thuế? Cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách thuế?

Quản lý khủng hoảng là gì? Nội dung và các loại khủng hoảng?

Vụ Đầu tư là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Đầu tư? Cơ cấu tổ chức của Vụ Đầu tư?

Thị trường xu hướng là gì? Đặc điểm của thị trường xu hướng? Nội dung của thị trường xu hướng?

Vụ Ngân sách nhà nước là gì? Nhiệm vụ, chức năng của Vụ Ngân sách nhà nước? Cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước?

Quản lý dựa theo kết quả là gì? Mục đích của việc triển khai quản lý theo kết quả? Ý nghĩa, lợi ích của quản lý theo kết quả? Yếu tố của quản lý theo kết quả?

Chỉ số giá sản xuất là gì? Chỉ số giá sản xuất được dùng khi nào? Phương pháp tính chỉ số giá sản xuất?

Bộ Tài chính là gì? Nhiệm vụ, chức năng của Bộ Tài chính? Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính?

Thỏa thuận cấp độ dịch vụ là gì? Nội dung và các đặc trưng cơ bản?Các câu hỏi về ý nghĩa của hiến pháp 2013


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa của hiến pháp 2013 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa của hiến pháp 2013 ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của hiến pháp 2013 Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của hiến pháp 2013 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa của hiến pháp 2013


Các hình ảnh về ý nghĩa của hiến pháp 2013 đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo báo cáo về ý nghĩa của hiến pháp 2013 tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm thông tin chi tiết về ý nghĩa của hiến pháp 2013 từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Loading

Related Posts

About The Author

Add Comment