Từ vựng tiếng anh về tín ngưỡng | Tiếng Anh Nghe Nói

Bài viết Từ vựng tiếng anh về tín ngưỡng | Tiếng Anh Nghe Nói thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Từ vựng tiếng anh về tín ngưỡng | Tiếng Anh Nghe Nói trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Từ vựng tiếng anh về tín ngưỡng

Đánh giá về Từ vựng tiếng anh về tín ngưỡng | Tiếng Anh Nghe Nói


Xem nhanh
Học từ vựng về chủ đề Tôn giáo, tín ngưỡng như: phật giáo, hồi giáo, đạo thiên chúa, cầu nguyện, nhà thời,.. thông qua hình minh họa sinh động và phát âm chuẩn.

Mời bạn xem thêm video tại:
Website: https://goo.gl/3KyCCw
Facebook: https://goo.gl/13AHxq
https://www.facebook.com/TAChoTreEm/

 • Abbey – /ˈæb.i/: tu viện
 • Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần
 • Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống cổ xưa
 • Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự ràng buộc, sự chấp trước
 • Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ, đồ đệ
 • Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh
 • Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinh mệnh
 • Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng
 • Bodhisattva: Bồ Tát
 • Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật
 • Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo
 • Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: luật nhân quả
 • Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa
 • Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh
 • Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)
 • Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng tạo hóa, Đấng sáng thế
 • Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)
 • Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành
 • Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)
 • Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)
 • Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi
 • Church – /tʃɝːtʃ/: nhà thờ
 • Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo đường của Do Thái Giáo
 • Mosque – /mɑːsk/: nhà thờ của người Hồi giáo
 • Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa
 • Temple – /ˈtem.pəl/: đền
 • Monk – /mʌŋk/: thầy tu
 • Priest – /priːst/: linh mục
 • Pope – /poʊp/: giáo hoàng
 • Fairy – /ˈfer.i/: Tiên
 • God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa
 • Saint – /sənt/: Thánh nhân
 • Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu tinh
 • Heaven – /ˈhev.ən/: thiên đường, thiên quốc, thiên thượng
 • Hell – /hel/: địa ngục
 • Earth – /ɝːθ/ trái đất, cõi trần
 • Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma
 • Devil – /ˈdev.əl/, satan – /ˈseɪ.tən/, demon – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ
 • Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh
 • Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi
 • Material – /məˈtɪr.i.əl/: vật chất
 • Spirit – /ˈspɪr.ət/: linh hồn, tinh thần
 • Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện
 • Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền định
 • Pray – /preɪ/: cầu nguyện
 • Chant – /tʃænt/: tụng kinh
 • Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ
 • Mind – /maɪnd/: tư tưởng, tâm hồn
 • Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn đạo đức
 • Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự ngu muội
 • Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: đức hạnh, phẩm giá
 • Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái
 • Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng từ tâm, thiện lương
 • Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng từ bi
 • Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại
 • Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự chân thành, chân thực
 • Sincerity – /sɪnˈsɪr/: chân thành, thành khẩn
 • Evil – /ˈiː.vəl/: cái ác
 • Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn
 • Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: kinh sách
 • The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh
 • Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp
 • Preach – /priːtʃ/: thuyết giảng
 • Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri
 • Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: vũ trụ, toàn thể
 • Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn minh tiền sử
 • Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín
Mọi Người Xem :   Dealer là gì? Bạn đã chắc chắn hiểu hết các ngữ nghĩa về Dealer? - Làm cha cần cả đôi tay

Ví dụ:

 • Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity.

=> Mọi sự xung đột đều đặn có khả năng được giải quyết với sự khoan dung, nhẫn nại và chân thành.

 • The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people like Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con đường nhận thức của các tín ngưỡng chân chính là thông qua việc thực hành tu sửa bản thân theo các tiêu chuẩn đạo đức được dẫn dắt bởi các vị giác giả như Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

 • Beliefs are not blinded superstition. It’s science, and they do other ways to discover the mystery of connection between human and universal.

=> Tín ngưỡng không phải là sự mê tín mù quáng. Nó là khoa học và họ có các cách khác nhéu để khám phá ra bí mật sự LH giữa con người và vũ trụ.

 • Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help to restore truthful morality standards of human.

=> Mọi tín ngưỡng chân chính có trong xã hội loài người khi các tiêu chuẩn đạo đức đang xuống cấp. Họ giúp khôi phục lại tiêu chuẩn đạo đức chân chính cho con người.

 • Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human
Mọi Người Xem :   Nhà chung cư là gì?

=> Các nhà khoa học nói rằng chúng ta chỉ nhận biết được 4% vật chất trong vũ trụ, do đó chúng ta không thể thấy được sự tồn tại của các sinh mệnh được cấu thành bởi các vật chất khác. tuy nhiên từ rất lâu các tín ngưỡng tôn giáo có khả năng nhận thức về Thần – những sinh mệnh cao cấp hơn loài người.

Xem thêm:

Các vận hành hằng ngày trong tiếng Anh

101 câu giao tiếp siêu ngắn, siêu thông dụng

Bình luận


Các câu hỏi về tín ngưỡng tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tín ngưỡng tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tín ngưỡng tiếng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tín ngưỡng tiếng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tín ngưỡng tiếng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tín ngưỡng tiếng anh là gì


Các hình ảnh về tín ngưỡng tiếng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé
Mọi Người Xem :   Kinh Dược Sư Là Gì? Ý Nghĩa, Tác Dụng Của Kinh Dược Sư - ĐÁ NON NƯỚC ĐÀ NẴNG

Tham khảo thêm báo cáo về tín ngưỡng tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thêm nội dung chi tiết về tín ngưỡng tiếng anh là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author