99 Từ vựng tiếng Anh về ăn chay cơ bản và phổ biến nhất – Hack Não Từ Vựng

Bài viết 99 Từ vựng tiếng Anh về ăn chay cơ bản và phổ biến nhất – Hack Não Từ Vựng thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu 99 Từ vựng tiếng Anh về ăn chay cơ bản và phổ biến nhất – Hack Não Từ Vựng trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “99 Từ vựng tiếng Anh về ăn chay cơ bản và phổ biến nhất – Hack Não Từ Vựng”

Đánh giá về 99 Từ vựng tiếng Anh về ăn chay cơ bản và phổ biến nhất – Hack Não Từ Vựng


Xem nhanh
Đã có bộ thẻ học Tiếng Anh chủ đề Đồ Ăn/ Food để học cùng với video or tự học. Đặc biệt có phần “MÔ TẢ CÁCH ĐỌC” giúp những bạn mới học tiếng Anh cũng có thể đọc được.
Bộ thẻ gồm 40 thẻ, Giá yêu thương inbox facebook
Link video youtube: https://www.youtube.com/watch?v=08JdN...
Liên hệ mua link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?...

Để các bạn học từ tốt hơn mình đã làm thêm 01 video có đọc lặp từ 3 lần theo link sau đây:
https://www.youtube.com/watch?v=08JdNj8jGHk
Chúc các bạn học tốt và thành công
Facebook page: Từ Vựng Tiếng Anh- English vocabulary
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063188352971

Nếu bạn là một “tín đồ” ăn chay thì bộ từ vựng tiếng Anh về ăn dưới đây hoàn toàn phù hợp dành cho bạn. Ngày nay việc ăn chay đã trở nên cực kỳ phổ biến và là những món ăn dinh dưỡng, tốt cho thể trạng. Cùng Hack Não Từ Vựng tìm hiểu về các món ăn chay bằng tiếng Anh đầy đủ nhất qua bài viết này nha!

Nội dung bài viết

 • 1 Từ vựng tiếng Anh về ăn chay
 • 2 Phương pháp học từ vựng về các món ăn chay hiệu quả

Từ vựng tiếng Anh về ăn chay

Ăn chay là một xu hướng khá phổ biến trên thế giới Hiện tại, các món ăn chay rất đa dạng và là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là danh sách tổng hợp các món ăn chay bằng tiếng Anh thường nhật và thường gặp, cùng chúng mình khám phá nhé.

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về nấu ăn

từ vựng về món ăn chay

Từ vựng về món ăn chay

 1. Steamed sticky rice /sti:m ‘stiki rais/: xôi.
 2. Sweet green bean gruel /swi:t gri:n bi:n gruəl/: chè đậu xanh.
 3. Sweet gruel / swi:t gruəl/: chè.
 4. Rice noodles /rais nu:dl/: bún
 5. Stuffed sticky rice balls /stʌf stiki rais /: bánh trôi.
 6. Young rice cake /jʌɳ rais keik /: bánh cốm.
 7. Girdle-cake / gə:dl keik /: bánh tráng.
 8. Round sticky rice cake /raund stiki rais keik/: bánh dầy.
 9. Stuffed pancake /stʌf pænkeik /: bánh cuốn.
 10. Bread /bred/: bánh mì
 11. Apple pie /’æpl pai /: bánh táo
 12. Mixed fruits /mikst fru:t/: trái cây đĩa
 13. Juice /dʤu:s/: nước ép trái cây
 14. Smoothies: sinh tố
 15. Tea /ti:/: trà
 16. Soya cake / sɔiə keik/: bánh đậu
 17. Steamed wheat flour cake /sti:m wi:t flour keik /: bánh bao chay
 18. Stuffed sticky rice cake /stʌf stiki rais keik /: bánh chưng chay.
 19. Salted vegetable / sɔ:ltid ‘vedʤitəbl/: dưa góp
 20. Boiled bind weed /bɔil baind wi:d/: rau muống luộc
 21. Fried Soya Cheese /frai ‘sɔiə tʃi:z/: đậu rán
 22. Soya sauce /‘sɔiə sɔ:s /: tương
 23. Lime water /laim wɔ:tə /: bánh đúc.
 24. Sweet and sour salad /swi:t ənd sauə sæləd/: nộm
 25. Rice gruel / rais gruəl/: cháo
 26. Roasted sesame seeds and salf / roust sesəmi si:d ənd sɔ:ltid/: muối vừng
 27. Sayte bean sprout: giá xào
 28. Peanuts dived in salt /pi:nʌt di:v in sɔ:lt/: lạc chao muối.
 29. Walnut with peking sauce /ˈwɔːlnʌt wɪð ˌpiːkɪŋ sɔːs/: quả óc chó sốt peking.
 30. Sauteed vegetables with mixed nuts /ˈsəʊteɪ vedʒtəbl wɪð mɪkst nʌts /: rau xào hỗn hợp hạt.
 31. Green onion with three kinds of mushrooms /ɡriːn ˈʌnjən wɪð θri kaɪnd ˈmʌʃrʊm/: hành tây xào 3 loại nấm
 32. Mixed vegetables with almond nuts /mɪkst vedʒtəbl wɪð ˈɑːmənd nʌts /: rau hỗn hợp với hạt hạnh nhân.
 33. Mixed vegetabes with cashew nuts /mɪkst vedʒtəbl wɪð ˈkæʃuːnʌts: rau hỗn hợp với hạt điều.
 34. Steamed white rice /sti:m wait rais/: cơm trắng.
 35. Snow peas with black mushroom /snəʊ pi wɪð blæk mʌʃrum/: đậu hà lan với nấm đen.
 36. Deluxe mixed vegetables /dɪˈlʌks mɪkst ˈvedʒtəbl/: rau hỗn hợp.
 37. Snow peas with chestnuts sauce /snəʊ pi wɪð ˈtʃesnʌt sɔːs/: đậu hà lan sốt hạt dẻ
 38. Sauteed Spinach with garlic roots /ˈsəʊteɪ ˈspɪnɪtʃ wɪð ˈɡɑːlɪk /: rau bina xào tỏi.
 39. Black mushrooms with straw /blæk mʌʃrum wɪð strɔ:/: nấm đen với rơm.
 40. Tofu in hot garlic sauce /’tofu hɒt ˈɡɑːlɪk sɔːs/: đậu phụ sốt tỏi.
 41. Braised tofu /breiz ‘tofu/: đậu phụ om.
 42. Dry pan fried string beans /draɪ pæn fraɪd strɪŋ biːn/: đậu khô xào.
 43. Green onion pancakes / gri:n ʌnjən pænkeik/: bánh kếp hành tây.
 44. Fried tofu / frai ‘tofu/: đậu rán.
 45. Vegetarian steamed dumplings /,vedʤi’teəriən sti:m dʌmpliɳ/: bánh bao chay hấp.
 46. Fried wontons /frai ˌwɒnˈtɒn/: vằn thắn chiên.
 47. Vegetarian sizzling rice soup /,vedʤi’teəriən sizl rais su:p/: súp chay với gạo và rau.
 48. Corn soup /kɔ:n su:p/: súp ngô.
 49. Tomato, spinach and tofu soup /tə’mɑ:tou spinidʤ ‘tofu/: súp cà chua, rau chân vịt và đậu phụ.
 50. Vegetarian /ˌvɛʤɪˈteərɪən/: người ăn chay
 51. Vegetarianism /ˌvɛʤɪˈteərɪənɪzm/: thuyết ăn chay
 52. Vegan /ˈviːɡ(ə)n/: người ăn chay trường
 53. Health benefits /hɛlθ ˈbɛnɪfɪts/: các lợi ích vì sức khỏe
 54. Vegetarian food /ˌvɛʤɪˈteərɪən fuːd/: thức ăn chay
 55. Vegetarian dish /ˌvɛʤɪˈteərɪən dɪʃ/: món ăn chay
 56. Vegetarian restaurant /ˌvɛʤɪˈteərɪən ˈrɛstrɒnt/: nhà hàng thức ăn chay
 57. Vegetarian diet /ˌvɛʤɪˈteərɪən ˈdaɪət/: chế độ ăn chay
 58. Grain /greɪn/: ngũ cốc
 59. Whole grain /həʊl greɪn/: ngũ cốc nguyên cám
 60. Rice /raɪs/: gạo
 61. Sticky rice /ˈstɪki raɪs/: gạo nếp, xôi
 62. Baby jackfruit sticky rice /ˈbeɪbi jackfruit ˈstɪki raɪs/: xôi gấc
 63. Mung bean sticky rice /mʌŋ biːn ˈstɪki raɪs/: xôi đậu xanh
 64. Peanut sticky rice /ˈpiːnʌt ˈstɪki raɪs/: xôi lạc
 65. Congee /ˈkɒnʤiː/: cháo
 66. Rice congee /raɪs ˈkɒnʤiː/: cháo hoa
 67. Mung bean congee /mʌŋ biːn ˈkɒnʤiː/: cháo đậu xanh
 68. Mushroom congee /ˈmʌʃrʊm ˈkɒnʤiː/: cháo nấm
 69. Vegetable /ˈvɛʤtəb(ə)l/: rau
 70. Tuber /ˈtjuːbə/: củ
 71. Herb /hɜːb/: rau thơm
 72. Fruit /fruːt/: trái cây
 73. Mushroom /ˈmʌʃrʊm/: nấm
 74. Tofu /ˈtəʊfuː/: đậu phụ
 75. Fried tofu /fraɪd ˈtəʊfuː/: đậu phụ rán
 76. Bean /biːn/: đậu
 77. Soybean /ˈsɔɪbiːn/: đậu nành
 78. Nut /nʌt/: quả hạch
 79. Seed /siːd/: hạt
 80. Dairy products /ˈdeəri ˈprɒdʌkts/: các danh mục từ sữa
 81. Vegan salad /ˈviːgən ˈsæləd/: gỏi chay
 82. Banana flower salad /bəˈnɑːnə ˈflaʊə ˈsæləd/: nộm hoa chuối
 83. Vegan green papaya salad /ˈviːgən griːn pəˈpaɪə ˈsæləd/: nộm đu đủ chay
 84. Braised tofu in tomato sauce /breɪzd ˈtəʊfuː ɪn təˈmɑːtəʊ sɔːs/: đậu sốt cà chua
 85. Stir-fried morning glory with garlic /stɜː-fraɪd ˈmɔːnɪŋ ˈglɔːri wɪð ˈgɑːlɪk/: rau muống xào tỏi
 86. Vegan steamed rice rolls /ˈviːgən stiːmd raɪs rəʊlz/: bánh cuốn chay
 87. Vegan spring rolls /ˈviːgən sprɪŋ rəʊlz/: nem chay
 88. Stir-fried bok choy with mushrooms /stɜː-fraɪd ˌbɑk ˈtʃɔɪ wɪð ˈmʌʃrʊmz/: cải xào nấm
 89. Stir-fried vegan noodles /stɜː-fraɪd ˈviːgən ˈnuːdlz/: mỳ chay xào
 90. Vegan hot pot /ˈviːgən hɒt pɒt/: lẩu chay
 91. Pickled cabbage /ˈpɪkld ˈkæbɪʤ/: bắp cải muối chua
 92. Pickled mustard greens /ˈpɪkld ˈmʌstəd griːnz/: dưa muối
 93. Vegan steamed buns /ˈviːgən stiːmd bʌnz/: bánh bao chay
 94. Vegan soup /ˈviːgən suːp/: canh chay
 95. Vegan mushroom soup /ˈviːgən ˈmʌʃrʊm suːp/: canh nấm chay
 96. Braised jackfruit /breɪzd ˈdʒakfruːt/: mít kho
 97. Vegan meat /ˈviːgən miːt/: thịt chay
 98. Vegan sausage /ˈviːgən ˈsɒsɪʤ/: xúc xích chay
 99. Vegan pizza /ˈviːgən ˈpiːtsə/: bánh pizza chay
Mọi Người Xem :   Nói Chuyện Bị Hụt Hơi: Nguyên Nhân Và Cách Cải Thiện Hiệu Quả Nhất

Xem thêm: Mùi vị trong tiếng Anh

Xem thêm bộ đôi Sách Hack Não 1500App Hack Não PRO với phương pháp phát huy tiềm lực bộ não cùng mọi giác quan, giúp bạn tự học tại nhà nhénh hơn 50% so với phương pháp thông thường. 

TÌM HIỂU NGAY

✅ Mọi người cũng xem : nước dashi là nước gì

Phương pháp học từ vựng về các món ăn chay hiệu quả

Để việc học từ vựng được tối ưu thời gian và đạt hiệu quả, thì chúng ta cần phải có những phương pháp học thông minh và phù hợp. Cùng tham khảo một số cách học dưới đây và ứng dụng nhé.

từ vựng tiếng anh về các món ăn chay

Từ vựng tiếng Anh về các món ăn chay

Xem thêm: Gia vị trong tiếng Anh

✅ Mọi người cũng xem : bạn ăn cơm chưa tiếng trung đọc là gì

Học từ vựng tiếng Anh với chủ đề yêu thích

Nếu bạn đam mê hoặc yêu thích đối với một chủ đề nào đó, chắc hẳn rằng bạn sẽ có thường xuyên hứng thú học từ vựng tiếng Anh hơn. Ví dụ bạn quan tâm đến ẩm thực, đặc biệt là đối với các món ăn chay. Hãy đọc tương đương xem thường xuyên tài liệu tiếng Anh liên quan về chủ đề này. Nếu như bạn không biết cách diễn đạt hay miêu tả về món ăn đó, hoặc thậm chí là tên món ăn hãy cố gắng tra và tìm hiểu. Điều này sẽ khiến bạn có ấn tượng và ghi nhớ một cách hiệu quả về từ vựng đó.

Mọi Người Xem :   Kiếm ánh sáng Lightsaber trong Star Wars hoạt động thế nào, liệu có thể chế tạo trong thực tế được không?

Không ngại ứng dụng để giao tiếp tiếng anh

Có đôi lúc bạn sẽ rất ngại khi sử dụng từ vựng để giao tiếp tiếng Anh. Hầu hết bạn luôn nghĩ rằng không biết thường xuyên từ vựng thì  chắc chắn không thể giao tiếp được. mặc khác bạn hãy nhớ rằng giao tiếp cũng là cách chúng ta sử dụng để học từ vựng nhanh nhất. Khi bạn giao tiếp tiếng Anh hãy cố gắng bắt chước cách nói, cách phát âm đồng thời là ngữ điệu của câu điều đó sẽ giúp bạn nhớ từ vựng rất lâu. Không cách nào học đơn giản và nhénh chóng nhất bằng cách chúng ta thực hành nó.

Trên đây là bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh về các món ăn chay chi tiết và đầy đủ nhất. Hi vọng rằng với những kiến thức mà chúng mình cung cấp đã giúp các bạn phần nào biết rõ hơn về những món ăn chay bằng tiếng Anh và sẽ tự tin sử dụng nó trong giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là trong nhà hàng. Đừng quên học tập và tích lũy các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề để tối ưu thời gian học và trau dồi vốn từ vựng của bản thân thật phong phú nhé.

Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!

Xem thêm:Các câu hỏi về thức ăn chay tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thức ăn chay tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thức ăn chay tiếng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thức ăn chay tiếng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thức ăn chay tiếng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!
Mọi Người Xem :   Indonesia công bố Biểu tượng và Linh vật của SEA Games 26

Các Hình Ảnh Về thức ăn chay tiếng anh là gì


Các hình ảnh về thức ăn chay tiếng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về thức ăn chay tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thông tin về thức ăn chay tiếng anh là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Loading

Related Posts

About The Author