Sinh vật ăn thịt là :

Bài viết Sinh vật ăn thịt là : thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Sinh vật ăn thịt là : trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Sinh vật ăn thịt là :”

Đánh giá về Sinh vật ăn thịt là :


Xem nhanh
Phía sau việc ăn thịt là những Sự thật ít người biết, ăn thịt có tốt không? có tác hại gì không?
---------------------------------------------------------------------------------------
Donate cho KTTV:
Techcombank: 19035547651013
CTK: VU HOANG DUONG (chi nhánh Hoàng Gia - HN)
Momo: 0396.140.774 (PHAM THI THU HUONG)
Cổng Donate: https://playerduo.com/kttvofficial
♥ Link Khóa học Tâm lý, Tiếng Anh, Thuyết Trình, ... : https://bit.ly/KTTV-Learn
♥ Mua sản phẩm ủng hộ KTTV: https://bit.ly/KTTV-Sale
Cảm ơn bạn đã ủng hộ! ♥
#KienThucThuVi #Kiến_thức #Thú_vị

‘; $(“#alert_popup_dialog”).html(innerHtml); } else //Chua co the div alert_popup_dialog var html = ”; $(“#container”).append(html); } function displayMessage(title, msg) makeDialog(title, msg); $(“#alert_popup_dialog”).show(); function openNewWindow(url) window.open(url, “”, ‘directories=yes,titlebar=yes,toolbar=yes,location=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes’); function submitForm() $(“#submitResultForm”).submit(); function checkOption(question_id, display_answer) var number_answer = $(“input[name ^=’question_’]:checked”).length; $(“#number_answer”).html(number_answer); var answer_choice = $(“input[name ^=’question_” + question_id + “‘]:checked”).val(); $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/checkQuestion’, type: “post”, data: ( question_id: question_id, answer_choice: answer_choice ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data.success) var answer = data.answer; $(“input[name =’question_” + question_id + “‘]”).attr(‘readonly’, true); $(“input[name =’question_” + question_id + “‘]”).attr(‘onclick’, ”); $(“input[name =’question_” + question_id + “‘]”).click(function() return false; ); var point = data.point; if (answer === answer_choice) displayPointNotification(point, question_id, true); $(“#quickview_” + question_id).addClass(“listgreen”); else displayPointNotification(point, question_id, false); $(“#quickview_” + question_id).addClass(“listred”); if (display_answer === 1) $(“#p_question_” + question_id + “_” + answer_choice).attr(‘class’, ‘mab5 clred’); $(“#p_question_” + question_id + “_” + answer).attr(‘class’, ‘mab5 clblue’); // $(“input[name =’question_” + question_id + “‘]”).attr(‘disabled’, true); viewAnswer(question_id, 1); // $(‘#viewAnswer_link_’ + question_id).click(); else displayMessage(‘Thông báo’, data.error); ); function updateData(question_id) $(“#save_link_” + question_id).html(”); $(“#save_link_” + question_id).html(‘Đã lưu‘); $(“#save_link_” + question_id).attr(‘class’, ‘save s12’); var open_close_state = ; function viewAnswer(question_id, with_short_answer) var answer_choice = $(“input[name ^=’question_” + question_id + “‘]:checked”).val(); if (answer_choice === undefined) alert(‘Bạn cần trả lời câu hỏi để xem lời giải’); return; if (open_close_state[question_id] === undefined) open_close_state[question_id] = false; if (open_close_state[question_id]) $(‘#detail_answer_’ + question_id).hide(); $(‘#viewAnswer_link_’ + question_id).html(‘Xem đáp án‘); open_close_state[question_id] = false; else var answer_choice = $(“input[name ^=’question_” + question_id + “‘]:checked”).val(); $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/getAnswer’, type: “POST”, data: ( question_id: question_id, answer_choice: answer_choice, with_short_answer: with_short_answer, ), success: function(resp) $(‘#detail_answer_’ + question_id).show(); $(‘#detail_answer_’ + question_id).html(resp); $(‘#viewAnswer_link_’ + question_id).html(‘Ẩn đáp án‘); MathJax.Hub.Queue([“Typeset”, MathJax.Hub, ‘detail_answer_’ + question_id]); open_close_state[question_id] = true; ); function viewTextQuestionAnswer(question_id) if (open_close_state[question_id] === undefined) open_close_state[question_id] = false; if (open_close_state[question_id]) $(‘#detail_answer_’ + question_id).hide(); $(‘#viewAnswer_link_’ + question_id).html(‘Xem đáp án‘); open_close_state[question_id] = false; $(‘#short_answer_’ + question_id).show(); else $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/getTextAnswer’, type: “POST”, data: ( question_id: question_id ), success: function(resp) $(‘#detail_answer_’ + question_id).show(); $(‘#detail_answer_’ + question_id).html(resp); $(‘#viewAnswer_link_’ + question_id).html(‘Ẩn đáp án‘); open_close_state[question_id] = true; MathJax.Hub.Queue([“Typeset”, MathJax.Hub, ‘detail_answer_’ + question_id]) $(‘#short_answer_’ + question_id).hide(); ); function toggleAnswerForm(question_id, is_text) if (is_text) $(“#form_answer_text_” + question_id).show(); $(“#form_answer_img_” + question_id).hide(); $(“#q_” + question_id + “_tab_text”).attr(‘class’, ‘active’); $(“#q_” + question_id + “_tab_img”).attr(‘class’, ”); $(“#answer_type_” + question_id).val(1); else $(“#form_answer_text_” + question_id).hide(); $(“#form_answer_img_” + question_id).show(); $(“#q_” + question_id + “_tab_text”).attr(‘class’, ”); $(“#q_” + question_id + “_tab_img”).attr(‘class’, ‘active’); $(“#answer_type_” + question_id).val(2); function browseFile(question_id) $(“#file_upload_” + question_id).click(); // selectAndUploadFile(question_id); function selectAndUploadFile(question_id) var fileSelect = $(“#file_upload_” + question_id)[0]; var files = fileSelect.files; var formData = new FormData(); for (var i = 0; i “; html += ”
“; html += “”; html += “”; html += “
“; html += “

“; $(“#add_file_” + question_id).before(html); function onUploadImgSuccess(question_id, path) $(“#add_file_” + question_id).prev().remove(); var html = “

“; html += ”
“; html += “image“; html += “”; // html += “”; // html += “”; html += “”; html += “
“; html += “

“; $(“#add_file_” + question_id).before(html); $(‘#del_link_’ + question_id).live(“click”, function($e) alert(“xxx”); ); updateAnswerImgParam(question_id); function onUploadImgFailed(question_id) $(“#add_file_” + question_id).prev().remove(); function updateAnswerImgParam(question_id) var value = “”; $(‘#form_answer_img_’ + question_id + ‘ img’).each(function(index) if (value !== “”) value += “;”; value += $(this).attr(“src”); ); $(“#answer_img_” + question_id).val(value); function removeUploadedFile(question_id) alert(question_id); $(this).closest(‘.fbGridItem’).remove(); updateAnswerImgParam(question_id); function toggleWriteAnswer(question_id, mode) if (mode === undefined) $(‘#div_answer_text_’ + question_id).show(); if (mode) $(‘#div_answer_text_’ + question_id).show(); else $(‘#div_answer_text_’ + question_id).hide(); //Luu lời giải thành viên trong đó type: 1: text, 2: ảnh function submitAnswerMemner(question_id, type) var text = “”; if (type === 1) text = $(“#answer_text_” + question_id).val(); if (type === 2) updateAnswerImgParam(question_id); text = $(“#answer_img_” + question_id).val(); $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/submitAnswerMember’, type: “POST”, data: ( question_id: question_id, type: type, text: text ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) toggleWriteAnswer(question_id, false); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra vui lòng gửi lại’, data.error); ); function loadingAjax() $(‘body’).append(”); $(‘#fade1’).css( ‘filter’: ‘alpha(opacity=0.6)’ ).fadeIn(); return false; function closeLoadingAjax() $(‘#fade1’).fadeOut(function() $(‘#fade1’).remove(); ); function voteForVip(question_id, answer_id) var vote_type = $(“input[name ^=’vote_vip_type_” + question_id + “‘]:checked”).val(); var comment = $(“#vote_vip_comment_” + question_id).val(); if (vote_type) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/voteForVip’, type: “POST”, data: ( answer_id: answer_id, question_id: question_id, comment: comment, vote_type: vote_type ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(“input[name =’vote_vip_type_” + question_id + “‘]”).attr(‘disabled’, true); $(“#vote_vip_comment_” + question_id).attr(‘disabled’, true); $(“#vote_vip_btn_” + question_id).attr(‘disabled’, true); $(“#vote_vip_link_” + question_id).bind(‘click’, false); displayMessage(‘Thông báo’, ‘Bạn đã vote thành công cho câu hỏi!’); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function commentForQuestion(question_id) var comment = $(‘#question_comment_’ + question_id).val(); loadingAjax(); $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/postComment’, type: “POST”, data: ( item_id: question_id, question_id: question_id, comment: comment, item_type: 1 ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#question_comment_’ + question_id).val(”); reloadQuestionComment(question_id, 0); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); closeLoadingAjax(); ); function likeAnswerMember(question_id, answer_id) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/like’, type: “POST”, data: ( item_id: answer_id, item_type: 1 ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#member_ans_total_like_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).html(data.total_like + ”); $(‘#member_ans_total_like_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).show(); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function toggleMemberAnswerComment(question_id, answer_id, mode) if (mode === 1) display_all = true; if ((mode === 0) && (display_all)) mode = 1; $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/loadMemberAnsComment’, type: “GET”, data: ( answer_id: answer_id, mode: mode ), success: function(resp) $(‘#member_ans_div_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).html(resp); $(‘#member_ans_div_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).show(); ); function reloadTotalCommentOfMemberAns(question_id, answer_id) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/countComment’, type: “GET”, data: ( answer_id: answer_id ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#member_ans_total_comment_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).html(‘Bình luận(‘ + data.total + ‘)’); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function commentForMemberAns(question_id, answer_id) var comment = $(‘#member_ans_comment_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).val(); $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/postComment’, type: “POST”, data: ( item_id: answer_id, question_id: question_id, comment: comment, item_type: 3 ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#member_ans_comment_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).val(”); toggleMemberAnswerComment(question_id, answer_id, 0); reloadTotalCommentOfMemberAns(question_id, answer_id); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function replyMemberAnsComment(question_id, answer_id, username) $(‘#member_ans_comment_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).val(‘@’ + username + ‘:’); $(‘#member_ans_comment_’ + question_id + ‘_’ + answer_id).focus(); function likeAnswerMemberComment(question_id, answer_id, comment_id) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/like’, type: “POST”, data: ( item_id: comment_id, item_type: 2 ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#comment_total_like_’ + question_id + ‘_’ + answer_id + ‘_’ + comment_id).html(data.total_like + ”); $(‘#comment_total_like_’ + question_id + ‘_’ + answer_id + ‘_’ + comment_id).show(); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function reloadQuestionComment(question_id, display_all) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/reloadQuestionComment’, type: “GET”, data: ( question_id: question_id, mode: display_all ), success: function(resp) $(‘#list_question_comment_’ + question_id).html(resp); ); function likeCommentOfQuestion(question_id, comment_id) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/like’, type: “POST”, data: ( item_id: comment_id, item_type: 2 ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#comment_of_question_’ + question_id + ‘_’ + comment_id).html(data.total_like + ”); $(‘#comment_of_question_’ + question_id + ‘_’ + comment_id).show(); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function likeSubCommentOfQuestion(question_id, comment_id) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/like’, type: “POST”, data: ( item_id: comment_id, item_type: 2 ), success: function(resp) var data = jQuery.parseJSON(resp); if (data !== null) if (data.success) $(‘#sub_comment_count_like_’ + question_id + ‘_’ + comment_id).html(data.total_like + ”); $(‘#sub_comment_count_like_’ + question_id + ‘_’ + comment_id).show(); else displayMessage(‘Có lỗi xảy ra’, data.error); ); function loadSubComment(question_id, comment_id, display_all) $.ajax( url: ‘/ajaxQuestion/reloadSubComment’, type: “GET”, data: ( question_id: question_id, comment_id: comment_id, mode: display_all ), success: function(resp) $(‘#sub_comment_form_’ + question_id + ‘_’ + comment_id).html(resp); $(‘#sub_comment_form_’ + question_id + ‘_’ + comment_id).show(); MathJax.Hub.Queue([“Typeset”, MathJax.Hub, document.getElementById(“sub_comment_form_” + question_id + ‘_’ + comment_id)]); ); function addSubComment(question_id, comment_id) { function appendLeadingZeroes(n) { if (n ‘; html += ”; html += ‘

‘; html += ‘Các câu hỏi về sinh vật ăn thịt là con gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê sinh vật ăn thịt là con gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết sinh vật ăn thịt là con gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết sinh vật ăn thịt là con gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết sinh vật ăn thịt là con gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về sinh vật ăn thịt là con gì


Các hình ảnh về sinh vật ăn thịt là con gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu dữ liệu, về sinh vật ăn thịt là con gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm nội dung chi tiết về sinh vật ăn thịt là con gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Mọi Người Xem :   Kiến thức cần biết về Hoành phi, Câu đối

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Related Posts

About The Author