Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Quyền và Nghĩa Vụ

Bài viết Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Quyền và Nghĩa Vụ thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Khoa Lịch Sử tìm hiểu Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Quyền và Nghĩa Vụ trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Quyền và Nghĩa Vụ”

Đánh giá về Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Quyền và Nghĩa VụTừ vựngTiếng việt 

Rights and obligations 

/raɪts ænd ˌɒblɪˈgeɪʃənz/

Quyền và nghĩa vụ 

human right /ˈhjuːmən raɪt/

nhân quyền

international law /ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl lɔː/

Luật quốc tế

equality before the law /i(ː)ˈkwɒlɪti bɪˈfɔː ðə lɔː/

sự công bằng trước pháp luật

Authority /ɔːˈθɒr.ə.ti/:

Ủy quyền.

Provisions applied /prəˈvɪʒ.ən əˈplaɪd/: 

Điều khoản áp dụng.

Legal benefit /ˈliː.ɡəl ˈben.ɪ.fɪt/: 

Lợi ích hợp pháp.

Responsibility /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/:

Trách nhiệm.

Take floor /teɪk flɔːr/: 

Phát biểu ý kiến.

Stipulate /ˈstɪp.jə.leɪt/: 

Quy định.

Provisions /prəˈvɪʒ.ən/: 

Điều khoản.

Contract /ˈkɒn.trækt/: 

Hợp đồng.

right to life /raɪt tuː laɪf/

Quyền sống

cultural  / ˈKʌl.tʃ ə r. ə l /

Văn hóa

convention  / kənˈven.ʃ ə n /

Quy ước

customary  / ˈKʌs.tə.m ə r.i /

Mọi Người Xem :   Cảnh giác khi nước tiểu sậm màu

Phong tục 

freedom  / ˈFriː.dəm /

Tự do

ethnic  / ˈEθ.nɪk /

dân tộc 

individual / ˌꞮn.dɪˈvɪdʒ.u.əl /

cá nhân

economic / iː.kəˈnɒm.ɪk /

Thuộc về kinh tế

respect  / rɪˈspekt /

Sự tôn trọng

equal  / ˈIː.kwəl /

Công bằng

determination / dɪˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃ ə n /

Sự quyết tâm

legal  / ˈLiː.ɡ ə l /

Hợp pháp

conference  / ˈKɒn.f ə r. ə ns /

Hội nghị

security  /sɪˈkjʊə.rə.ti/

Bảo vệ

civil  / ˈSɪv. ə l /

Dân sự

crime  / kraɪm /

Tội ác

liberty  / ˈLɪb.ə.ti / 

Sự tự do 

court  / kɔːt /

tòa án

education  /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/

giáo dục

responsibility  /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/

Nhiệm vụ

citizenship  /ˈsɪt.ɪ.zən.ʃɪp/

Quyền công dân

duty  /ˈdʒuː.ti/

Nhiệm vụ

oath  /əʊθ/

Tuyên thệ

allegiance  /əˈliː.dʒəns/

Lòng trung thành

law  /lɔː/

Luật 

government  /ˈɡʌv.ən.mənt/

Chính quyền

jury /ˈdʒʊə.ri/

bồi thẩm đoàn

community  /kəˈmjuː.nə.ti/

Cộng đồng

constitution  /ˌkɒn.stɪˈtʃuː.ʃən/

Tổ chức

court /kɔːt/

Tòa án

witness  /ˈwɪt.nəs/

Nhân chứng

democracy /dɪˈmɒk.rə.si/

Dân chủ

public policy /ˈpʌblɪk ˈpɒlɪsi/

Chính sách cộng đồng

Bill of Rights/ bɪl ɒv raɪts/

Tuyên ngôn nhân quyền

due process of law

đúng quá trình của pháp luật

civil rights /ˈsɪvl raɪts/

quyền công dân

suffrage  /ˈsʌf.rɪdʒ/

quyền bầu cử

jury duty /ˈʤʊəri ˈdjuːti/

nghĩa vụ pháp lý

Advisory Opinion

 /ədˈvaɪzəri əˈpɪnjən/

Ý kiến tư vấn

terms and conditions 

/tɜːmz ænd kənˈdɪʃənz/

các điều khoản và khó khăn

entitlements  /ɪnˈtaɪ.təl.mənt/

Quyền lợi

grievances   /ˈɡriː.vəns/

Bất bình

legally binding /ˈliːgəli ˈbaɪndɪŋ/

Ràng buộc về pháp lý

comply with

Tuân thủ

minimum wage legislation /ˈmɪnɪməm weɪʤ ˌlɛʤɪsˈleɪʃən/

luật lương tối thiểu

health and safety laws

 /hɛlθ ænd ˈseɪfti lɔːz/

luật sức khỏe và an toàn

anti-discrimination /ˈænti-dɪsˌkrɪmɪˈneɪʃən/

chống phân biệt đối xử

Mọi Người Xem :   [CHUẨN NHẤT] Lưới thức ăn là gì, cho ví dụ

Fair trial /feə ˈtraɪəl/

Xét xử công bằng

right to own property

quyền sở hữu tài sản

paying taxes /ˈpeɪɪŋ ˈtæksɪz/

nộp thuế

protests

Cuộc biểu tình

Protect

Bảo vệ Các câu hỏi về quyền và nghĩa vụ tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quyền và nghĩa vụ tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quyền và nghĩa vụ tiếng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quyền và nghĩa vụ tiếng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quyền và nghĩa vụ tiếng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quyền và nghĩa vụ tiếng anh là gì


Các hình ảnh về quyền và nghĩa vụ tiếng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về quyền và nghĩa vụ tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về quyền và nghĩa vụ tiếng anh là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Mọi Người Xem :   La Hán Quả Quà Tặng Thiên Nhiên Dành Cho Bạn • khoalichsu.edu.vn

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Related Posts

About The Author