Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS English

Bài viết Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS English thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Khoa Lịch Sử tìm hiểu Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS English trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp)

Đánh giá về Tiếng Anh Trong Nhà Máy Sản Xuất (Tổng Hợp) | KISS English


Xem nhanhTừ vựng Phiên âm Nghĩa  Factory /ˈfæktəri/ Nhà máy, xưởng sản xuất  Factory act /ˈfæktəri ækt/  Quy định nhà máy  Factory worker /ˈfæktəri ˈwɜːkə/  làm công nhân nhà máy  Factory layout /ˈfæktəri ˈleɪaʊt/  Bố trí, sắp xếp nhà máy  Factory automation /ˈfæktəri ˌɔːtəˈmeɪʃ(ə)n/  Tự động hóa nhà máy/xưởng sản xuất  Production /prəˈdʌkʃən/  Sản xuất  Go into/out of production /gəʊ ˈɪntuː / aʊt ɒv prəˈdʌkʃən/ Bắt đầu/ngừng sản xuất  Production process /prəˈdʌkʃən ˈprəʊsɛs/ quy trình sản xuất  Production step /prəˈdʌkʃən stɛp/ Bước, công đoạn sản xuất  Master production schedule /ˈmɑːstə prəˈdʌkʃən ˈʃɛdjuːl/  Kế hoạch sản xuất tổng thể  Production line /prəˈdʌkʃən laɪn/  Dây chuyền sản xuất  Production equipment /prəˈdʌkʃən ɪˈkwɪpmənt/ Thiết bị sản xuất  Production manager  /prəˈdʌkʃən ˈmænɪʤə/ Trưởng phòng sản xuất  Supervisor  /ˈsuːpəvaɪzə(r)/  Người giám sát 

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa các con số trong tiếng Trung Quốc thường sử dụng
Manufacture /ˌmænjʊˈfækʧə/ Chế tạo, sản xuất  Wholesale manufacture /ˈhəʊlseɪl ˌmænjʊˈfækʧə/  Sản xuất hàng loạt  Manufacture order /ˌmænjʊˈfækʧər ˈɔːdə/  Lệnh sản xuất  Manufacturing budget /ˌmænjʊˈfækʧərɪŋ ˈbʌʤɪt/  Ngân sách sản xuất  Manufacturing cycle /mænjʊˈfækʧərɪŋ ˈsaɪkl/  Chu kỳ sản xuất  Equipment /ɪˈkwɪpmənt/  Thiết bị, dụng cụ  Automated equipment /ˈɔːtəmeɪtɪd ɪˈkwɪpmənt/  Thiết bị tự động hóa  Stand-by equipment /ˈstændbaɪ ɪˈkwɪpmənt/ Thiết bị dự phòng  Product  /ˈprɒdʌkt/ danh mục  Semi- finished product  /ˈsɛmi ˈfɪnɪʃt ˈprɒdʌkt Bán thành phẩm  Intermediate product /ˌɪntəˈmiːdiət ˈprɒdʌkt/  sản phẩm trung gian  Secondary product /ˈsɛkəndəri ˈprɒdʌkt/  danh mục phụ  Substandard product /ˌsʌbˈstændəd ˈprɒdʌkt/  Phế phẩm  Canned product /kænd ˈprɒdʌkt/  sản phẩm đồ hộp  Quality /ˈkwɒlɪti/  Chất lượng  Actual quality /ˈækʧʊəl ˈkwɒlɪti/  Chất lượng thực tế  Quality control department /ˈkwɒlɪti kənˈtrəʊl dɪˈpɑːtmənt/  Phòng kiểm tra quản lý chất lượng  Quality standards  /ˈkwɒlɪti ˈstændədz Tiêu chuẩn chất lượng  Inventory /ˈɪnvəntri/ Hàng tồn kho  Inventory control /ˈɪnvəntri kənˈtrəʊl/ Kiểm kê hàng tồn kho  Inventory records /ˈɪnvəntri ˈrɛkɔːdz/ Biên bản kiểm kê hàng tồn kho  Inventory variation /ˈɪnvəntri ˌveərɪˈeɪʃən/  Biến động hàng tồn kho  Period inventor /ˈpɪərɪəd ɪnˈvɛntə/ Kiểm kê tồn kho định kỳ  Ending inventory /ˈɛndɪŋ ˈɪnvəntri/  Kiểm kê hàng tồn kho cuối kỳ Các câu hỏi về nhà máy trong tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nhà máy trong tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết nhà máy trong tiếng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết nhà máy trong tiếng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết nhà máy trong tiếng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!
Mọi Người Xem :   Nhà Quàn Là Gì? Danh Sách Nhà Quàn Tại TpHCM

Các Hình Ảnh Về nhà máy trong tiếng anh là gì


Các hình ảnh về nhà máy trong tiếng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm báo cáo về nhà máy trong tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thêm thông tin chi tiết về nhà máy trong tiếng anh là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author