Ngũ Bộ Thần Chú – adidaphat’s JimdoPage!

Bài viết Ngũ Bộ Thần Chú – adidaphat’s JimdoPage! thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Ngũ Bộ Thần Chú – adidaphat’s JimdoPage! trong bài viết hôm nay nha !Các bạn đang xem bài viết : “Ngũ Bộ Thần Chú – adidaphat’s JimdoPage!”Xem thêm:
NGŨ BỘ CHÚ.1 – Om,Lam.2 – Om,Xỉ Lâm.3 –Om, Ma Ni  Pad  Mê  Hum.4 – Om,Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Ðề, ta bà ha.5 – Bộ Lâm. Om, A Hum..Lục Tự Ðại Minh  Chơn  Ngôn (108 biến) : OM, MA NI PÁD  MÊ HUM.–   Úm, MA NI BÁT DI HỒNG.–  ÁN,  MA NI BÁT MINH HỒNG.– ÁN, MA NI BÁT NẠP- MINH HỒNG.Phạn Tự : Nếu tụng Chú này ngay chỗ ở có vô lượng Chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ nhóm hội, đầy đủ Vô Lượng Tam Muội. Ai tụng trì, thì bảy đời dòng họ đều được giải thoát ; các trùng ở trong bụng, sẽ được Bồ Tát Vị. Người đó hằng ngày được đầy đủ công đức Sáu Pháp Ba La Mật. Ðược Vô Tận Biện Tài Trí Huệ Thanh Tịnh. Hơi ra trong miệng chạm đến người nào, người đó nhờ sự tiếp xúc xa lìa các sân độc, sẽ được Bồ Tát Vị. Giả như : Người trong bốn thiên
Mọi Người Xem :   Chứng khoán là gì? Ý nghĩa của việc nghiên cứu thị trường chứng khoán
hạ, đều đắc Thất Ðịa Bồ Tát Vị. Các Bồ Tát đó có bao nhiêu công đức, sánh với công đức tụng (01 biến) Chú Lục Tự, cả hai đều bình đẳng không sai khác. Chú này là Vi Diệu Bổn Tâm của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.Nếu có người chép lại Sáu Chữ Ðại Minh này, sánh với sự viết, chép Tám Vạn Bốn Ngàn Pháp Tạng, cũng bằng công đức đó, không sai khác. Nếu lấy vàng báu tạo Tượng Như Lai, số như vi trần, không bằng công đức viết Một trong Sáu Chữ này. Nếu người nào đã đắc Sáu Chữ Ðại Minh này, thì họ không còn bị nhiễm trước Tham, Sân, Si. Nếu đeo Thần Chú này nơi thân cũng hết nhiễm Tham, Sân, Si. Người trì tụng đeo mang Sáu Chữ này, tất cả loài hữu tình mà chân, tay người đó chạm đến, mắt người đó ngó đến, đều mau đắc Bồ  Tát Vị, không còn thọ các khổ sanh tử nữa. Khi nói xong Lục Tự Ðại Minh này, có     Thất Thập Thất Cu Chi Phật cùng lúc ấy xuất hiện và đồng thanh nói : “Chuẩn Ðề Chú.”Vậy, nên biết Lục Tự Ðại Minh  Chơn Ngôn cùng Chuẩn Ðề Chơn Ngôn lần lượt nương vào  nhau. (Rộng như Ðại Thừa  Trang  Nghiêm  Bảo  Vương  Kinh nói).  CHUẨN ÐỀ ẤN PHÁPCHUẨN ÐỀ ÐÀ LA NI CHƠN NGÔN“Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam Bồ Ðề cu chi nẩm, đát điệt tha.Om, Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Ðề, ta bà ha.”Phật dạy: “ Thần Chú này có công năng diệt trừ Thập Ác, Ngũ Nghịch tất cả tội chướng. Thành tựu tất cả bách Pháp công đức. Trì Chú này dù ở tại gia hay xuất gia, không lựa kẻ tịnh người uế; chỉ chí Tâm trì tụng hay khiến Chúng Sanh cuộc sống ngắn ngủi, sẽ tăng thọ vô lượng. Ca Ma La Tật là bệnh nan y,  còn trị lành, huống chi các bệnh khác; nếu không tiêu diệt là không có lý.
Mọi Người Xem :   Khởi nghĩa Yên Thế
Nếu có ai tụng mãn (49 ngày), Chuẩn Ðề Bồ Tát khiến hai vị Thánh thường theo người đó, kẻ nào có Tâm niệm thiện ác, đều mỗi mỗi báo hiệu hai bên tai người đó đầy đủ.Nếu có người vô phước vô tướng cầu quan không toại ý, nghèo cùng khốn khổ, bức bách thường tụng Chú này sẽ khiến hiện đời được phước báu như Luân Vương cầu xin quan vị quyết được xứng toại. ”Trong Thiền Tông, truyện Ðăng Lục có dẫn tích người xưa: “Cu Chi chỉ niệm Tam Hành Chú, mà được danh tiếng hơn người. Vì thế cho nên Chuẩn Ðề Thần Chú rất thù thắng linh diệu.Nếu cầu Trí Huệ được Ðại Trí Huệ; cầu nam nữ lại được nam nữ.Phàm có sở cầu, đều được xứng lòng và toại ý, giống Ngọc Như Ý; tất cả tùy Tâm mình muốn. Hơn nữa, tụng Chú này thường khiến cho các Quốc Vương, Ðại Thần và Tứ  Chúng đều sanh lòng kính yêu, thảy đều  hoan hỷ. Người tụng Chú này, xuống nước  không chết chìm, nạn lửa không thể đốt,   độc dược, oan gia, quân trận, cường tặc và Ác Long, thú, các loài Quỷ Mị đều không thể hại.Nếu muốn thỉnh: Phạm Vương, Ðế Thích, Tứ Thiên Vương, Diêm La, Thiên Tử v.v… Chỉ tụng Chú này tùy thỉnh, quyết đến, không  dám trước sau chậm trễ. Hoặc có sai khiến gì được như ý muốn. Thần Chú này có thế lực lớn đối vối Nam Thiệm Bộ Châu. Dời núi Tu Di; khô nước Ðại Hải; Chú vào cây khô sẽ phát sanh hoa quả. Huống chi là người năng y Pháp trì tụng, khả năng chuyển nhục thân, được Ðại Thần Túc, sanh về cõi Trời Ðâu Suất.
Mọi Người Xem :   Thiêng liêng, xúc động bài hát “Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam”
Phật dạy: “Nếu y pháp tụng trì, nhất tâm tinh cần, thì công lực nói không thể hết. Kính Đàn pháp này không được cho người khác thấy nếu thấy thì không tốt, mất linh nghiệm, không được thành tựu viên mãn. Pháp này cần phải bí mật, không được tuyên nói, hãy tự mình chứng biết. Tùy ý mong cầu quyết được thành tựu thọ hưởng được cái vui nhiệm mầu thù thắng”.
 

Các câu hỏi về Ngũ Bộ Thần Chú – adidaphat’s JimdoPage!

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Ngũ Bộ Thần Chú – adidaphat’s JimdoPage! hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3Bài viết Ngũ Bộ Thần Chú – adidaphat’s JimdoPage! ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Ngũ Bộ Thần Chú – adidaphat’s JimdoPage! Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Ngũ Bộ Thần Chú – adidaphat’s JimdoPage! rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!! 

Các Hình Ảnh Về Ngũ Bộ Thần Chú – adidaphat’s JimdoPage!

Ngũ Bộ Thần Chú - adidaphat's JimdoPage!Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Ngũ #Bộ #Thần #Chú #adidaphats #JimdoPage

Tham khảo tin tức về Ngũ Bộ Thần Chú – adidaphat’s JimdoPage! tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu nội dung chi tiết về Ngũ Bộ Thần Chú – adidaphat’s JimdoPage! từ trang Wikipedia.◄Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author