Bảng cân đối kế toán là gì? Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Bài viết Bảng cân đối kế toán là gì? Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Khoa Lịch Sử tìm hiểu Bảng cân đối kế toán là gì? Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Bảng cân đối kế toán là gì? Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán”

Đánh giá về Bảng cân đối kế toán là gì? Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán


Xem nhanh

Bảng cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa gì đối với tài chính Doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu những điều cần thiết về bảng cân đối kế toán nha.

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính Doanh nghiệp tổng hợp, phản ánh tổng quát được toàn bộ tài sản hiện có cũng như nguồn vốn để hình thành các tài sản của Doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Bảng cân đối kế toán phản ánh số liệu về tổng giá trị toàn bộ các tài sản và nguồn vốn hiện có của Doanh nghiệp, tại thời điểm lập báo cáo tài chính, do đó người ta coi bảng cân đối kế toán như một bức ảnh chụp nhénh toàn bộ nguồn lực tài chính của Doanh nghiệp tại một thời điểm thường là cuối năm, cuối quý hoặc cuối tháng.

Kết cấu bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán được chia làm 2 phần bao gồm: Phần tài sảnphần nguồn vốn theo nguyên tắc cân đối (Tổng của cải/tài sản = Tổng nguồn vốn).

tài sản

Nguồn vốn

tài sản ngắn hạn

– Vốn bằng tiền

– Đầu tư ngắn hạn

– Các khoản phải thu

– Hàng tồn kho

Nợ phải trả

– Nợ ngắn hạn

+ Vay ngắn hạn

+ Nguồn vốn chiếm dụng

– Nợ dài hạn

+ Vay dài hạn

+ Nợ dài hạn

của cải/tài sản dài hạn

– Nợ phải thu dài hạn

– của cải/tài sản cố định

– Đầu tư XDCB dở dang

– Đầu tư tài chính dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

– Vốn đầu tư của chủ sở hữu

– Các quỹ không chia trích lập từ lợi nhuận

– Lợi nhuận chưa phân phối

Mọi Người Xem :   Tên Tiếng Trung Hay & Ý Nghĩa Nhất Cho Con Trai Và Con Gái

cách thức chung của bảng cân đối kế toán

Trong phần của cải/tài sản: Các của cải/tài sản được sắp xếp theo trật tự tính thanh khoản Giảm dần, những tài sản có tính thanh khoản cao được sắp xếp ở vị trí đầu bảng và hạn chế dần khi di chuyển xuống dưới.

Trong phần nguồn vốn: Được sắp xếp theo tính cấp bách về bắt buộc hoàn trả. Do vậy các nguồn vốn được sắp xếp theo trật tự từ nguồn vốn nợ đến nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn nợ bao gồm nguồn vốn chiếm dụng và nguồn vốn vay.

Nguồn vốn nợ sắp xếp theo trật tự lần lượt là: Các khoản nợ ngắn hạn, các khoản nợ trung và dài hạn.

✅ Mọi người cũng xem : truyện cổ tích ý nghĩa cho bé

Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Ý nghĩa bảng cân đối kế toán ra sao?

Tất cả các của cải/tài sản đều đặn phải được tài trợ bằng một nguồn tài trợ nào đó như vốn nợ hay vốn chủ sở hữu. Mỗi phần đều đặn có ý nghĩa về mặt kinh tế và mặt pháp lý riêng. Chúng ta cùng xét ý nghĩa của từng phần một nha.

Đối với phần tài sản

– Về mặt pháp lý: Phần của cải/tài sản phản ánh giá trị của toàn bộ của cải/tài sản hiện có thời điểm lập báo cáo, thuộc quyền quản lý và sử dụng của Doanh nghiệp

– Về mặt kinh tế: Các số liệu ở phần tài sản phản ánh quy mô và kế các loại vốn, của cải/tài sản của Doanh nghiệp hiện có tại thời điểm lập báo cáo, tồn tại dưới hình thái vật chất hoặc phi vật chất. Ví dụ như Vốn bằng tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định…

Thông qua đó, có thể đánh giá một cách tổng quát quy mô vốn và mức độ phân bổ dùng vốn của Doanh nghiệp.

Đối với phần nguồn vốn

– Về mặt pháp lý: Phản ánh nguồn hình thành những loại của cải/tài sản hiện có của Doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Qua đó cho biết Doanh nghiệp có trách nhiệm pháp lý phải trả đối với khoản nợ là ao nhiêu và các chủ nợ biết được giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các khoản nợ của Doanh nghiệp.

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa truyện cổ tích - những bài học giá trị đầu đời cho trẻ

– Về mặt kinh tế: Số liệu ở phần nguồn vốn thể hiện quy mô và cơ cấu các nguồn vốn được đầu tư và huy động vào hoạt động sản xuất buôn bán, vận hành đầu tư của Doanh nghiệp. Thông qua đó có thể đánh giá một cách khái quát mức độ tự chủ về tài chính và có khả năng rủi ro tài chính của Doanh nghiệp.

✅ Mọi người cũng xem : cách hóa giải giờ kim xà thiết tỏa

Bảng cân đối kế toán mẫu đầy đủ

Dưới đây là ví dụ minh họa về Bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần X hoạt động trong ngành dược phẩm.

Bảng cân đối kế toán của Doanh nghiệp cổ phần X (B01 – DN) ngày 31/12/YY

(Đơn vị tính: Triệu đồng)       

TT

TÀI SẢN

Số cuối kỳ

Số đầu năm

A

TÀI SẢN NGẮN HẠN

2.520

2.180

I

Tiền và các tài khoản cũng như tiền

220

200

II

Các khoản phải thu ngắn hạn

770

690

III

Hàng tồn kho

1.440

1.270

IV

của cải/tài sản ngắn hạn khác

90

20

B

TÀI SẢN DÀI HẠN

520

480

I

của cải/tài sản cố định

490

460

Nguyên giá

1.520

1.380

tổng giá trị hao mòn lũy kế

(1.030)

(920)

II

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

20

20

III

của cải/tài sản dài hạn khác

10

TỔNG TÀI SẢN

3.040

2.660

TT

NGUỒN VỐN

Số cuối kỳ

Số đầu năm

A

NỢ PHẢI TRẢ

1.840

1.650

I

Nợ ngắn hạn

1.820

1.600

1

Vay ngắn hạn

1.450

1.170

2

Phải trả người bán

200

300

3

Người mua trả tiền trước

90

50

4

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

20

20

5

Phải trả người lao động

40

30

6

Các khoản phải trả ngắn hạn khác

20

30

II

Nợ dài hạn

20

50

B

VỐN CHỦ SỞ HỮU

1.200

1.010

1

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

630

410

2

Thặng dư vốn cổ phần

290

270

3

Quỹ đầu tư phát triển

180

130

4

Quỹ dự phòng tài chính

60

50

5

Lợi nhuận chưa phân phối

40

150

TỔNG NGUỒN VỐN

3.040

2.660

hạn chế của bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán giúp phản ánh tổng giá trị sổ sách các tài sản, được lập theo nguyên tắc giá gốc nên khá khó để có được sự ăn khớp giữa tổng giá trị tài sản theo sổ sách với tổng giá trị của cải/tài sản trên thị trường.

Mọi Người Xem :   Nước bọt trong hóa học là gì? Công thức trong hóa học của nước bọt?

Bảng cân đối kế toán chỉ phản ánh số liệu tại thời điểm lập báo cáo tài chính (thường là đầu kỳ hoặc cuối kỳ), chính do đó mà nếu chỉ dựa vào các con số trên bảng cân đối kế toán sẽ rất khó đánh giá sự vận động của những loại tài sản và nguồn vốn trong cả thời kỳ hay giai đoạn.

Kết luận

Với mỗi Doanh nghiệp tại các thời điểm khác nhau thì cách thức tài trợ tài sản lưu động cũng sẽ có những sự khác biệt. Thông qua việc xem xét các mối quan hệ trong bảng cân đối kế toán, nhà quản trị có thể đánh giá trình hình tài chính của Doanh nghiệp. Trên cơ sở đó sẽ có những điều chỉnh và lựa chọn chính sách sao cho phù hợp nhất với Doanh nghiệp.Các câu hỏi về khái niệm và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê khái niệm và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết khái niệm và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết khái niệm và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết khái niệm và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về khái niệm và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán


Các hình ảnh về khái niệm và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm báo cáo về khái niệm và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm thông tin về khái niệm và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment