Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng Thắng

Bài viết Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng Thắng thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng Thắng trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ?

Đánh giá về Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng Thắng


Xem nhanh
hotline 094.100.2323



Căn cứ theo pháp lý về Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký công ty

1. Cổ đông sáng lập là gì?

Theo Khoản 4 Điều 4 Luật công ty 2020 quy định:

“Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập Doanh nghiệp cổ phần.”

Doanh nghiệp cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Doanh nghiệp cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ Doanh nghiệp cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập; trường hợp này, Điều lệ Doanh nghiệp trong giấy tờ đăng ký công ty phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của Doanh nghiệp đó. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhéu đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập Doanh nghiệp.

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa của việc cắt bánh cưới và rót sâm banh trong tiệc cưới

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

a) Quyền của cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập có quyền riêng là sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết thường xuyên hơn so với cổ phần phổ thông. Một cổ phần ưu đãi biểu quyết bằng bao nhiêu phiếu sẽ được quy định trong Điều lệ công ty. Cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty. Hết thời hạn 03 năm, cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.

mặt khác, Cổ đông sáng lập cũng có các quyền giống cổ phần phổ thông như:

 • Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc cách thức khác do Điều lệ Doanh nghiệp, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
 • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Doanh nghiệp;
 • Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 • Khi Doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.
 • Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Doanh nghiệp.
Mọi Người Xem :   Những bài hát nói về tình bạn hay, ý nghĩa nhất

b) Nghĩa vụ của cổ đông sáng lập

–  Các cổ đông sáng lập phải cùng nhéu đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký công ty.

–  Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty. Cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác. Và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Hết thời hạn 03 năm, cổ đông sáng lập được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất kỳ ai.

–  Các nghĩa vụ của cổ đông phổ thông như:

 • Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
 • Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Doanh nghiệp hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của cải/tài sản khác của Doanh nghiệp trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
 • Tuân thủ Điều lệ Doanh nghiệp và quy chế quản lý nội bộ của Doanh nghiệp.
 • Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
 • Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Doanh nghiệp và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
Mọi Người Xem :   Ý nghĩa tên Bích Diệp là gì? Tên Bích Diệp có ý nghĩa gì hay xem ngay là biết.o

22/06/2021



Các câu hỏi về đồng sáng lập là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đồng sáng lập là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author