[PDF]Đi tìm ý nghĩa cuộc sống.pdf

Bài viết [PDF]Đi tìm ý nghĩa cuộc sống.pdf thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu [PDF]Đi tìm ý nghĩa cuộc sống.pdf trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “[PDF]Đi tìm ý nghĩa cuộc sống.pdf”

Đánh giá về [PDF]Đi tìm ý nghĩa cuộc sống.pdf


Xem nhanh
Tập ngày hôm nay sẽ hơi khác một chút so với các tập trước đây, tôi chuẩn bị nó như một buổi uống trà nói chuyện ngẫu hứng giữa tôi và các anh chị trong những ngày đặc biệt này.

Đúng ra theo kế hoạch thì tuần này tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một nội dung khác. Tuy nhiên cuối cùng tôi quyết định để dành nội dung đó sang một tập khác và chuẩn bị một số nội dung mà tôi nghĩ là sẽ có ích cho các anh chị và các bạn trong những ngày giãn cách này.

Hy vọng là qua những chia sẻ của tôi ngày hôm nay, sẽ giúp các anh chị hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, cũng như cách dùng những ý nghĩa đó để vượt qua các giai đoạn khó khăn mà chắc chắn trong cuộc đời chúng ta ai cũng sẽ phải trải qua. Đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh lần này, khi mà chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn ở trước mắt.

. . . . .

CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV:

???? Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu

???? Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi
???? Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien

✍️ Blog cá nhân: https://ngochieu.com
???? Facebook: https://fb.com/ngochieu
???? Instagram: https://instagr.am/ngochieu

???? Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

. . . . .

MỤC LỤC

0:00 Intro
0:45 Giới thiệu u0026 tâm tình
4:40 Nội dung chính

Hành trình cuộc sống không chỉ là cuộc phiêu lưu của con người với những tất bật bên ngoài; song song với nó, có những điều bắt buộc chúng ta phải bước đi bằng cảm nhận… Khi lắng đọng được kết tụ, chúng ta không chỉ khám phá được những nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình mà còn tìm ra nguồn sức mạnh của sợi dây gắn kết với thế giới, vạn vật. Cuộc sống không chỉ là thắng – thua, được – mất, hạnh phúc – đau khổ, sự sống hay cái chết, mà cuộc sống là bất… 1 BÌA 4 Haønh trình cuoäc soáng khoâng chæ la

Thể loại Tài liệu miễn phí Nghệ thuật sống

Số trang 45

Ngày tạo 8/29/2018 6:28:52 PM +00:00

Loại tệp PDF

Kích thước

Tên tệp

Tải Đi tìm ý nghĩa cuộc sống (.pdf)

Xem mẫu

 1. 1
 2. BÌA 4 Haønh trình cuoäc soáng khoâng chæ laø cuoäc phieâu löu cuûa con ngöôøi vôùi nhöõng taát baät beân ngoaøi; song song vôùi noù, coù nhöõng ñieàu baét buoäc chuùng ta phaûi böôùc ñi baèng caûm nhaän… Khi laéng ñoïng ñöôïc keát tuï, chuùng ta khoâng chæ khaùm phaù ñöôïc nhöõng nôi saâu thaúm trong taâm hoàn mình maø coøn tìm ra nguoàn söùc maïnh cuûa sôïi daây gaén keát vôùi theá giôùi, vaïn vaät. Cuoäc soáng khoâng chæ laø thaéng – thua, ñöôïc – maát, haïnh phuùc – ñau khoå, söï soáng hay caùi cheát, maø cuoäc soáng laø baát taän vaø luoân coù nhöõng bí maät ñeå con ngöôøi khaùm phaù. Lieäu chuùng ta coù ñuû nieàm tin, ñuû nghò löïc ñeå môû nhöõng caùnh cöûa aáy khoâng? 2
 3. LÔØI GIÔÙI THIEÄU Cuoäc soáng thaät ra laø moät haønh trình, trong ñoù moãi ngöôøi ñeàu choïn cho mình moät con ñöôøng ñeå daán böôùc. Treân haønh trình aáy, ai cuõng mong muoán con ñöôøng mình ñi seõ laø hoaøn haûo, hoï öôùc ao vaø khoâng ngöøng tin töôûng vaøo ñieàu ñoù. Nhöng döôøng nhö con ngöôøi laïi thöôøng gaëp nhöõng hoaøn caûnh maø ít ai ñuû tænh taùo ñeå nhaän thöùc toaøn dieän. Chuùng ta coù theå nhìn thaáy cuoäc soáng chuyeån ñoäng khoâng ngöøng nhöng laïi khoâng nhaän ra tieáng noùi töø saâu thaúm cuûa loøng mình, chuùng ta coù theå nhìn thaáy lôïi ích cuûa baûn thaân vaø vò trí caù nhaân nhöng khoâng thaáy ñöôïc sôïi daây noái keát vôùi moïi ngöôøi trong theá giôùi ñaïi ñoàng, chuùng ta sôï haõi khi nghó veà caùi cheát nhöng laïi khoâng bieát raèng thaät ra baûn thaân mình coù theå laøm chuû noãi hoang mang aáy… Haønh trình cuoäc soáng khoâng chæ laø cuoäc phieâu löu cuûa con ngöôøi vôùi nhöõng taát baät beân ngoaøi maø song song vôùi noù coù nhöõng ñieàu baét buoäc chuùng ta phaûi böôùc ñi baèng caûm nhaän. Khi söï laéng ñoïng ñöôïc keát tuï, chuùng ta khoâng chæ khaùm phaù ñöôïc nhöõng nôi saâu thaúm trong taâm hoàn mình maø coøn tìm ra nguoàn söùc maïnh cuûa sôïi daây gaén keát vôùi theá giôùi, vaïn vaät. Cuoäc soáng khoâng chæ laø thaéng – thua, ñöôïc – maát, haïnh phuùc – ñau khoå, söï soáng hay caùi cheát, maø cuoäc soáng laø baát taän vaø luoân coù nhöõng bí maät ñeå con ngöôøi khaùm phaù. Lieäu chuùng ta coù ñuû nieàm tin, ñuû nghò löïc ñeå môû nhöõng caùnh cöûa aáy khoâng? Caâu traû lôøi seõ daønh cho moãi ngöôøi töø quyeån saùch “Haønh trình cuûa leõ soáng”. Nhöõng caâu chuyeän ñaày yù nghóa töø quyeån saùch naøy seõ khôi môû cho baïn tieáp tuïc khaùm phaù cuoäc soáng ôû nhöõng khía caïnh môùi meû, thuù vò hôn. Baïn coù muoán hieåu roõ hôn veà nhöõng ñích ñeán cuûa baûn thaân? Cuoäc haønh trình chæ coøn ñang ñôïi baïn ñeå cuøng khôûi haønh… – First News 3
 4. SÖÙC MAÏNH CUÛA SÖÏ TÓNH LAËNG 4
 5. Cuoäc soáng cuûa con ngöôøi ngaøy nay quaù soâi ñoäng, döôøng nhö heát thaûy ñeàu cuoán mình vaøo moät tieán trình hoaït ñoäng khoâng ngöøng nghæ ñeå baét kòp theá giôùi xung quanh. Chuùng ta nhö maéc chöùng nghieän toác ñoä, nghieän tieáng oàn vaø deã caûm thaáy coâ ñoäc khi taùch mình khoûi moâi tröôøng naùo nhieät beân ngoaøi. Nhöng ñieàu ñoù coù toát hay khoâng? Baïn haõy suy nghó veà chính cuoäc ñôøi mình. Baïn coù khoaûng thôøi gian naøo daønh rieâng cho baûn thaân trong söï tónh laëng? Coù leõ caâu hoûi naøy seõ laøm baïn nhôù ñeán ñuû moïi taïp aâm ñang vaây laáy cuoäc soáng cuûa mình moãi ngaøy: töø tieáng chuoâng ñoàng hoà baùo thöùc, rañio, tivi, ñeán ñieän thoaïi, tieáng ngöôøi noùi, xe coä, maùy moùc… Nhöõng tieáng ñoäng ñoù ñaõ taùc ñoäng vaøo giaùc quan cuûa chuùng ta quaù thöôøng xuyeân ñeán noãi chuùng ta caûm thaáy nhö bò teâ lieät vaø khoâng coøn ñuû yù thöùc ñeå nhaän bieát taùch baïch veà chuùng. Ñaõ ñeán luùc baïn nhìn laïi baûn thaân vaø chaêm lo cho ñôøi soáng tinh thaàn, nhö lôøi Thomas Szasz ñaõ vieát: “Ngöôøi ta khoâng theå soáng maø khoâng coù nöôùc vaø khoâng khí. Ñieàu quan troïng tieáp theo laø thöùc aên. Vaø lieàn keà theo ñoù chính laø söï tónh laëng”. 5
 6. Söï tónh laëng giuùp ta tìm ñöôïc chính mình, vaø khi ñoù, moïi khaû naêng ñeàu trôû neân voâ taän. – Maxwell Winston Stone 6
 7. Chuùng ta khoâng phaûi laø nhöõng caùi maùy tính luoân saün saøng laøm vieäc nhanh, chính xaùc suoát hai möôi boán giôø moãi ngaøy vaø baûy ngaøy trong moät tuaàn. Chuùng ta ñang soáng. Chuùng ta laø nhöõng con ngöôøi vaø chuùng ta caàn coù söï tónh taïi ñeå hoài phuïc baûn thaân mình. – Maxwell Winston Stone 7
 8. Söï tónh laëng xoùa boû ranh giôùi giöõa con ngöôøi vôùi Thöôïng Ñeá. – Maxwell Winston Stone 8
 9. Taâm hoàn saâu thaúm Khi neùm moät hoøn ñaù lôùn xuoáng moät caùi ao nöôùc, baïn nhìn thaáy ñieàu gì? Maët nöôùc seõ gôïn soùng theo nhöõng voøng troøn ñoàng taâm vaø töø ñaùy seõ suûi leân nhöõng bong boùng. Söï lay ñoäng vaø chao ñaûo cuûa maët nöôùc laøm ta khoâng theå nhìn thaáy ñöôïc trong loøng ao coù nhöõng gì. Taát caû ñaõ bò che khuaát ñi. Taâm trí chuùng ta cuõng nhö maët ao kia vaø nhöõng ñôït soùng laø caùc loaïi tieáng oàn, laø nhöõng taát baät cuûa cuoäc soáng beân ngoaøi taùc ñoäng vaøo. Vôùi söï taùc ñoäng ñoù, taâm trí ta khoâng coøn ñuû tænh taùo ñeå nhìn thaáu suoát moïi vaán ñeà. Nhöõng luùc aáy, chæ coù söï tónh laëng môùi coù theå laøm dòu laïi taâm tö, laéng trong trí tueä ñeå ta nhìn xuyeân tôùi taän ñaùy saâu cuûa loøng mình. Noù giuùp chuùng ta coù theå ñi saâu vaøo baûn chaát maø khoâng bò taùc ñoäng bôûi ngoaïi caûnh, gioáng nhö vieäc taùch haït luùa mì ra khoûi lôùp voû traáu. Hôn theá nöõa, söï tónh laëng coøn coù theå giuùp chuùng ta taùi khaùm phaù nhòp ñieäu muoân ñôøi cuûa cuoäc soáng. 9
 10. Trí tueä chæ laø moät phaàn nhoû beù cuûa con ngöôøi baïn. Trong tónh laëng, baïn seõ khaùm phaù ra mình coøn nhieàu khaû naêng tieàm aån hôn nöõa. – Maxwell Winston Stone 10
 11. AÂm thanh baïn nghe voïng leân trong taâm trí mình thì khoâng phaûi laø baïn – baïn khoâng phaûi laø moät nhaø tö töôûng, nhöng baïn laø ngöôøi coù theå nhaän bi t ñöôïc nhaø tö töôûng ñoù. – Eckhart Tolle 11
 12. Ñieåm döøng Toâi ñöôïc nghe moät caâu chuyeän keå veà vieäc nhaø vaên Mark Twain ñi döï moät buoåi leã ôû nhaø thôø, khi coù moät nhaø thuyeát giaùo ñang giaûng ñaïo. Maëc duø luùc ñaàu raát coù aán töôïng vôùi nhaø thuyeát giaùo ñoù nhöng cuoái cuøng Mark Twain ñaõ keå laïi caâu chuyeän aáy nhö sau: Thöïc söï laø nhaø thuyeát giaùo ñoù coù moät gioïng noùi raát tuyeät vôøi, khoâng phaûi nghi ngôø veà chuyeän ñoù. OÂng ñaõ rao giaûng veà nhöõng ngöôøi ngheøo, nhöõng con ngöôøi khoán khoå vaø keâu goïi moïi ngöôøi giuùp ñôõ hoï. OÂng giaûng caûm ñoäng tôùi möùc toâi ñaõ quyeát ñònh seõ ñoùng goùp gaáp ñoâi soá tieàn naêm möôi xu maø toâi ñaõ ñònh goùp tröôùc ñoù. Roài oâng tieáp tuïc rao giaûng veà nhöõng noãi khoå heát söùc ñaùng thöông cuûa ñaïi ña soá con ngöôøi, nghe ñeán ñaây toâi quyeát ñònh taêng soá tieàn quyeân goùp leân naêm ñoâ-la. OÂng laïi tieáp tuïc giaûng veà nhöõng ñieàu baát haïnh vaø theá laø toâi ñaõ quyeát ñònh seõ quyeân goùp heát taát caû soá tieàn maø toâi ñang mang theo. Nhöng sau ñoù, oâng ta cöù tieáp tuïc vaø tieáp tuïc giaûng cho tôùi khi toâi nghó laø, thoâi, khoâng neân goùp heát taát caû tieàn mình mang theo laøm gì, maø goùp chöøng naêm ñoâ-la laø ñöôïc. Roài oâng ta vaãn cöù tieáp tuïc giaûng laøm cho toâi cöù giaûm daàn soá tieàn ñònh quyeân goùp, hay laø chæ boán ñoâ-la thoâi… aø khoâng, hai ñoâ-la… khoâng, chæ moät ñoâ-la thoâi. Vaø cöù theá, oâng ta vaãn tieáp tuïc giaûng. Cho ñeán khi thuøng tieàn quyeân goùp mang ñeán choã toâi, toâi cho vaøo ñaáy möôøi xu. 12
 13. Haõy giöõ loøng tónh laëng ñeå laéng nghe nhöõng söï thaät saâu kín trong tim. – Maxwell Winston Stone 13
 14. Giaù trò cuûa söï tónh laëng Döôùi ñaây laø nhöõng giaù trò cuûa söï tónh laëng qua caùi nhìn cuûa moät soá toân giaùo treân theá giôùi: • Tín ñoà phaùi Thieàn cuûa Phaät giaùo Nhaät Baûn vaø tín ñoà AÁn Ñoä giaùo tin raèng nhöõng lôøi thinh laëng cuûa Thöôïng ñeá aâm vang vaø coù söùc lan toûa hôn baát kyø lôøi noùi naøo cuûa con ngöôøi. • ÔÛ nôi u tòch vaø thanh tònh, Ñöùc Phaät ã tìm ra o. • Trong tónh laëng, Mohammed ñöôïc m c khaûi laøm söù giaû cuûa Thaùnh Allah. • Laõo Töû noùi: “Ta luoân giöõ cho taâm ñöôïc tónh, cuõng nhö ta luoân coá gaéng ñeå quay veà vôùi baûn nguyeân cuûa mình trong tónh laëng”. • Tu só Abraham soáng ôû Nathpar (khoaûng naêm 600 sau Coâng nguyeân) ñaõ phaùt bieåu nhö sau: “… lôøi nguyeän caàu khoâng theå truyeàn taûi moät caùch troïn veïn nhöõng thoâng ñieäp cuûa chuùng ta ñeán vôùi Chuùa Trôøi, chæ coù söï tónh laëng môùi laøm ñöôïc ñieàu ñoù. Chuùa Trôøi chính laø söï tónh laëng”. • Khoaûng naêm 900 sau Coâng nguyeân, Isaac xöù Nineveh, moät tu só ngöôøi Syria ñaõ vieát: “Neáu yeâu ñieàu thaät, haõy laøm ngöôøi yeâu chuoäng söï tónh laëng. Ban ñaàu, coù theå chuùng ta phaûi baét buoäc mình thinh laëng. Nhöng roài söï saùng suoát, hieàn minh coù ñöôïc töø söï tónh laëng seõ loâi cuoán chuùng ta tieáp tuïc höôùng tôùi noù”. • Vaø töø Saùch Tin möøng Jacob (Chöông 4, o n 16): “Thieân söù ñöùng yeân, nhöng toâi khoâng troâng thaáy dieän maïo Ngöôøi. Chæ trong thinh laëng, toâi môùi nghe ñöôïc tieáng noùi cuûa Ngöôøi”. 14
 15. Chuùng ta chæ bieát höôùng ra ngoaøi maø khoâng nhìn vaøo noäi taâm ñeå tìm kieám caûm xuùc ñích thöïc cho cuoäc soáng cuûa mình. – Maxwell Winston Stone 15
 16. Trong tónh laëng, tröïc giaùc con ngöôøi trôû neân maïnh meõ nhaát. – Maxwell Winston Stone 16
 17. Caâu chuyeän cuûa moät ngö daân Moät oâng chuû giaøu coù vaø ñaày quyeàn löïc cuûa moät ngaân haøng ñaàu tö ôû New York ñi nghæ maùt ôû moät ngoâi laøng nhoû yeân tónh thuoäc mieàn duyeân haûi Mexico. Gaàn tröa, khi ñang thö giaõn vaø chieâm ngöôõng veû ñeïp cuûa bieån xanh, oâng troâng thaáy moät ngö daân trôû veà sau chuyeán ra khôi. Khi ngöôøi ñaøn oâng Mexico xaùch hai con caù ngöø vaây vaøng khaù lôùn ra khoûi thuyeàn, vò khaùch ngöôøi Myõ lieàn tieán ñeán hoûi ngöôøi ñaùnh caù – coù veû nhö cuõng traïc baèng tuoåi oâng: – Chaøo oâng, oâng maát bao nhieâu thôøi gian ñeå baét ñöôïc maáy con caù ñoù? Ngöôøi ngö daân nhuùn vai: – Khoâng laâu laém, vì toâi coù theå bieát ñöôïc ôû ñaâu coù caù, ôû ñaâu khoâng. Nghe vaäy, vò khaùch ngöôøi Myõ hoûi ngöôøi ngö daân laø taïi sao oâng ta khoâng ñi laâu theâm nöõa ñeå coù theå baét ñöôïc nhieàu caù hôn. Ngöôøi ngö daân ñaõ giaûi thích ñôn giaûn raèng: – Toâi chæ baét caù ñuû cho gia ñình toâi aên thoâi. OÂng chuû ngaân haøng beøn hoûi tieáp: – Vaäy oâng laøm gì vôùi thôøi gian raûnh roãi trong ngaøy? Ngöôøi ñaùnh caù traû lôøi: – OÀ, buoåi saùng thì toâi thöôøng daäy treã vaø ra khôi muoän hôn moïi ngöôøi. Sau khi ñaùnh ñöôïc moät ít caù, toâi trôû veà nhaø, chôi ñuøa vôùi maáy ñöùa con cuûa toâi, aên moät chuùt gì ñoù vaø roài nghæ tröa vôùi baø xaõ. Sau böõa aên toái, toâi ñi taûn boä ra khu thöông maïi, uoáng bia vaø chôi ñaøn guitar cuøng nhöõng ngöôøi baïn. – Vaø vôùi nuï cöôøi thaät saûng khoaùi, ngöôøi ngö daân raïng rôõ noùi. – Toâi ñaõ coù moät cuoäc soáng thaät ñaày ñuû vaø haïnh phuùc. Vò chuû ngaân haøng toû veû ngaïc nhieân: – Cuoäc soáng ñaày ñuû ö? Nghe naøy oâng baïn ôi, toâi coù theå giuùp oâng trôû neân giaøu coù. Ngöôøi ngö daân luùng tuùng hoûi: – Vaâng, baèng caùch naøo? OÂng chuû ngaân haøng ngöôøi Myõ cao höùng: – Toâi coù baèng MBA(*) ôû tröôøng Harvard. Haõy nghe cho kyõ nheù: Neáu moãi buoåi saùng oâng daäy thaät sôùm, ñi ra bieån laâu hôn vaø baét nhieàu caù hôn thì chaúng bao laâu nöõa oâng seõ kieám ñöôïc nhieàu tieàn hôn, vaø roài oâng coù theå mua ñöôïc caû moät ñoäi taøu ñaùnh caù. Ngöôøi ngö daân Mexico lòch söï ñöùng nghe vò khaùch ngöôøi Myõ tæ mæ vaïch caû moät keá hoaïch laøm giaøu: – Tieáp ñoù, oâng coù theå xaây döïng moät nhaø maùy cheá bieán caù roài ñem baùn saûn phaåm cho moät coâng ty lôùn vaø kieám ñöôïc nhieàu tieàn. Ngöôøi ngö daân ñaùp lôøi vôùi caëp maét long lanh: – Vaâng, vaø sau ñoù chaéc oâng seõ khuyeân toâi chuyeån ñeán moät ngoâi laøng nhoû, yeân tónh beân bôø bieån, buoåi saùng khoâng caàn phaûi daäy sôùm, moãi ngaøy chæ caàn baét ñöôïc moät ít caù roài veà chôi ñuøa vôùi maáy ñöùa con, nghæ tröa vôùi baø xaõ; ñeán toái laïi ñi boä vaøo khu trung taâm thöông maïi, nhaám nhaùp vaøi nguïm bia vôùi baïn beø, vöøa chôi guitar vöøa ca haùt. (*) Master of Business Administration: Thaïc só Quaûn trò Kinh doanh 17
 18. Traïng thaùi coâ ñôn giuùp baïn keát noái ñöôïc vôùi baûn theå cuûa baïn, moät traïng thaùi caàn thieát neáu baïn muoán nhaän ra chính mình. – Antonin-Dalmace Sertillanges (1863 – 1948) 18
 19. Chæ khi tónh taâm chuùng ta môùi coù theå bieát ñöôïc luùc naøo lôøi noùi cuûa ta coù giaù trò. – Maxwell Winston Stone 19
 20. Söï bình yeân cuûa taâm hoàn Caùc tín ñoà giaùo phaùi Quaker(*) thöôøng höôùng nieàm tin vaøo vieäc laéng nghe söï tónh laëng nhieàu hôn baát cöù giaùo phaùi naøo khaùc cuûa Thieân Chuùa giaùo. Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc taùc giaû Howard Brinton vieát trong cuoán saùch “Quacker Doctrine Of Inner Peace” (Hoïc thuyeát Quaker veà Söï Tónh laëng Noäi taâm) nhö sau: “Giaùo phaùi Quaker tin raèng khoâng phaûi theá giôùi beân ngoaøi gaây ra söï xaùo ñoäng vaø baát an cho cuoäc soáng cuûa chuùng ta maø chính laø coõi noäi taâm cuûa moãi ngöôøi ñaõ taïo neân ñieàu ñoù. Khi noäi taâm bò xaùo troän thì sôùm hay muoän con ngöôøi cuõng seõ theå hieän ra ngoaøi thoâng qua nhöõng haønh ñoäng thöïc teá, khoâng theå che giaáu ñöôïc. Chuùng toâi tin raèng ñeå taïo neân söï bình an ôû theá giôùi beân ngoaøi, chuùng ta caàn phaûi tìm thaáy ñöôïc söï bình an trong saâu thaúm taâm hoàn mình. Vì vaäy, ngay khi coù caûm giaùc meät moûi, chuùng ta hieåu ñoù laø luùc aùp löïc beân ngoaøi ñang ñeø naëng leân taâm hoàn ta. Vaø giaûi phaùp toát nhaát luùc naøy khoâng phaûi laø coá gaéng giaûm bôùt nhöõng aùp löïc beân ngoaøi maø laø haõy taêng theâm chieàu kích cuûa noäi taâm.” (*) Quaker: Moät giaùo phaùi thuoäc Thieân Chuùa giaùo, töø choái nhöõng nghi thöùc trònh troïng, giaùo ñieàu vaø coù nhöõng hoaït ñoäng phaûn ñoái chieán tranh vaø baïo löïc. 20
Mọi Người Xem :   Ý nghĩa tên Gia Hoàng là gì? Tên Gia Hoàng có ý nghĩa gì hay xem ngay là biết.o
nguon tai.lieu . vn

Kỹ năng phỏng vấn Kỹ năng quản lý Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng tư duy Nghệ thuật sống Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng đàm phán Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng tổ chức Kỹ năng lãnh đạo TOEFL – IELTS – TOEIC

© 2022 – tailieuMienPhi

Website chạy thử nghiệm. Thư viện tài liệu miễn phí mục đích hỗ trợ học tập nghiên cứu , được thu thập từ các nguồn trên mạng internet … nếu tài liệu nào vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật sẽ được gỡ bỏ theo yêu cầuCác câu hỏi về đi tìm ý nghĩa cuộc sống pdf


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đi tìm ý nghĩa cuộc sống pdf hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đi tìm ý nghĩa cuộc sống pdf ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đi tìm ý nghĩa cuộc sống pdf Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đi tìm ý nghĩa cuộc sống pdf rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đi tìm ý nghĩa cuộc sống pdf


Các hình ảnh về đi tìm ý nghĩa cuộc sống pdf đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé
Mọi Người Xem :   [khoalichsu.edu.vn] Soạn bài Kể chuyện Cây cỏ nước Nam, trang 68 SGK Tiếng Việt 5, tập 1

Xem thêm báo cáo về đi tìm ý nghĩa cuộc sống pdf tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm thông tin chi tiết về đi tìm ý nghĩa cuộc sống pdf từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment