Văn hóa là di sản quý báu của toàn dân tộc. Văn hóa cũng là đặc trưng cần phải bảo tồn và giữ vững. Tạo ra các nét riêng biệt đối với truyền thống lâu đời của một quốc gia. Việc hòa nhập trong thị trường nhưng không bị hòa tan.Được các thế hệ người Việt Nam giữ gìn, phát huy giá trị từ đời này sang đời khác. Đó là các trách nhiệm đến từ ý thức. Nhưng cũng là các quy định, nghĩa vụ được nhà nước xác định cho mỗi công dân.Trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay. Việc tiến tới các tác động và tiến sâu vào thị trường các quốc gia được thực hiện. Các giá trị văn hóa Việt Nam đã được lan tỏa, bạn bè thế giới ghi nhận. Cũng như có các ý nghĩa liên kết thiêng liêng. Trở thành một phần trong kho tàng văn hóa nhân loại. Tạo nên bức tranh với các đặc trưng riêng của mỗi quốc gia.Các giá trị văn hóa đã trở thành một nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Như yếu tố phát triển với các ngành dịch vụ. Kể đến như du lịch. Kéo theo một loại các tác động với nhà hàng, khách sạn, các dịch vụ ăn uống,… Từ đó mà mang đến tiếp cận cũng như các cải thiện đối với nền kinh tế.

Trong tổ chức quản lý:

Nhà nước thống nhất quản lý di sản văn hóa thuộc sở hữu toàn dân. Đảm bảo trong hiệu quả theo dõi. Cũng như kịp thời xử lý với các hành vi tác động xấu. Đảm bảo trong hiệu quả sở hữu, sử dụng và khai thác hiệu quả. Hướng đến bảo vệ và giữ nguyên, thúc đẩy các giá trị văn hóa dân tộc.Công nhận và bảo vệ các hình thức sở hữu trong quy định pháp luật. Đảm bảo hiệu quả trong trách nhiệm bảo vệ. Cũng như khai thác cho các giá trị và lợi ích của nền kinh tế. Như các hình thức:– Sở hữu tập thể.– Sở hữu chung của cộng đồng.– Sở hữu tư nhân.– Ngoài ra, còn có các hình thức sở hữu khác về di sản văn hóa theo quy định của pháp luật.

Đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia:

Với các giá trị cao hơn, hướng đến đặc trưng, bản sắc của dân tộc.– Di vật là hiện vật được lưu truyền lại. Có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.– Cổ vật là hiện vật được lưu truyền lại. Có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học. Để đảm bảo giá trị cổ, phải có thời gian hình thành từ một trăm năm tuổi trở lên.– Bảo vật quốc gia là vật với ý nghĩa lớn nhất. Là các hiện vật được lưu truyền lại. Có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học. Từ đó cũng mang đến các biểu tượng, sự đặc trưng. Nhắc đến quốc gia, không thể quên nhắc đến các bảo vật này.Xem thêm:
Mọi Người Xem :   Ý nghĩa hoa đồng tiền 20/ 11 là gì?Hoa đồng tiền hợp với tuổi nào ?